Košická katedrála privítala vzácnych jubilantov

04.03.2014 20:03

V prvý marcový deň sa na ďakovnej Eucharistickej slávnosti spolu s veriacimi , rehoľníkmi, kňazmi i biskupmi stretli kardinál Jozef Tomko a emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, aby si pripomenuli významné životné jubileá .
Prítomných hostí v mene jubilantov privítal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. „Vdační Bohu za roky života aj služby , počas ktorej neustále cítili prítomnosť a starostlivosť Najvyššieho, chcú dnes s nami poďakovať za Jeho nesmierné dobrodenia a požehnanie. Nech naše vďakyvzdanie prispeje k Božej oslave a k nášmu posväteniu.“

V homílii bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vyzdvihol pravú slobodu, v ktorej sa jubilanti rozhodovali vo svojom svedomí pre vernosť Bohu a pre vernosť láske.
„Ste pre nás darom od Boha , Vaše poslanie emeritným stavom nekončí, pokračuje znásobené a posilnené skúsenosťou. Stojíte medzi nami ako svedkovia duchovnej kontinuity , vytrvalej vernosti voči prijatému zasväteniu Kristovi, ako najvyššej pravde svojho života. Napriek tomu , že ste čelili skúškam totalitného režimu, ukázali ste sa nositeľmi kultúry pravej slobody v Bohu a pre lásku .Vy otec arcibiskup Alojz pre povestných dvanásť minút , počas ktorých ste dvom cirkevným tajomníkom vytkli nedostatok kostolov , sťažené vyučovanie náboženstva i prípad krivo obvineného kňaza , ste prišli o smutne známy štátny súhlas . V tom je naozaj pravá sloboda, ak sme slobodní aj od predpokladaných sankcií za pravdu.
Vy otec kardinál ste sa stali výsostným pútnikom v mene celej Cirkvi , ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, boli ste a vedome zostávate nástrojom Ježiša Krista. Vaše putovanie s Ježišom malo pomôcť duchovným sirotám nájsť Boha ako svojho otca. Len sám Boh vie koľkým ľuďom , preťaženým námahou , ste pomohli posilniť sa z Ježiša , koľkým kajúcnikom cez udelené rozhrešenie ste sňali bremeno hriechu, koľko sŕdc ste svojimi príhovormi otvorili pre túžbu nájsť odpočinok pre svoju dušu a premeniť sa podľa Ježišovho pokorného a tichého srdca. To bolo zmyslom tráviť život ako pútnik na Vašich misijných cestách .
U Vás oboch kráčanie cestami pravej slobody vyplýva z Božieho daru a Vašej schopnosti hľadieť za obzor a veriť s nadhľadom a odstupom , že za obzorom pominuteľného sveta a najrozličnejších napätí v spoločnosti , je nad všetkým večný Boh ako Pán dejín a každého momentu nášho bytia. Vyprosujeme Vám na príhovor našej Sedembolestnej Matky naďalej hojnosť Božieho požehnania , dobré zdravie , vytrvalosť v dobrom a ďakujeme Vám za vzácne svedectvo Vašej slobody.“

V závere liturgického slávenia , jubilantov pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mário Giordana, ktorý im poďakoval za prácu pre dobro Cirkvi nielen na Slovensku, ale aj vo svete. „ Vo svojom poslaní ste nešetrili silami a celým srdcom ste sa oddali službe pastiera Cirkvi , pre dobro Božieho ľudu.“
Nakoniec arcibiskup Mons.Bernard Bober prečítal pozdrav Sv. otca Františka , ktorý ocenil horlivé nasadenie , vynaložené v službe Evanjelia .