Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov)

17.01.2016 14:37

Povolanie byť Božím ľudom: Apoštol Peter píše kresťanom ranej cirkvi, že v hľadaní zmyslu, pred príchodom evanjelia neboli ľudom. Ale keď počuli povolanie stať sa vyvoleným národom a prijali moc Božej spásy v Ježišovi Kristovi, stali sa Božím ľudom. Táto realita je vyjadrená v krste, spoločnom pre všetkých kresťanov, v ktorom sme znovuzrodení z vody a Ducha Svätého (Ján 3,5). V krste umierame hriechu, aby sme mohli byť vzkriesení s Kristom k novému životu milosti v Bohu. Uvedomovať si túto novú identitu v Kristovi je neustálou každodennou výzvou.

Počuť o Božích veľkých skutkoch: Krst už veky otvára vzrušujúcu cestu viery, zjednocuje každého znovuzrodeného kresťana s Božím ľudom. Slovo Božie, Písmo, s ktorým sa kresťania všetkých tradícií modlia, ktoré študujú, a nad ktorým premýšľajú, je základom skutočného, hoci nedokonalého spoločenstva. V textoch Biblie počujeme o zachraňujúcich skutkoch Božích v dejinách spásy, keď vyviedol svoj ľud z otroctva v Egypte. Počujeme o veľkých skutkoch Božích, keď vzkriesil Ježiša z mŕtvych a tým nám všetkým otvoril cestu k novému životu. Navyše kresťania si pri čítaní Biblie a modlitbách uvedomujú prítomnosť veľkých skutkov Božích aj vo svojich osobných životoch.

Odpoveď a zvestovanie: Boh si nás nevyvolil pre naše zásluhy. Urobil nás svätými, ale nie preto, aby sme stáli nad ostatnými. Vyvolil si nás pre svoj plán. Sme preto svätí pokiaľ stojíme v službe, ktorá znamená prinášať jeho lásku všetkým ľuďom. Byť kňazstvom znamená byť v službe svetu. Kresťania žijú svoje povolanie dané v krste a svedčia o Božích veľkých skutkoch rozličným spôsobom:

Uzdravujú rany: Vojny, konflikty a násilie zdrvujúco zasiahli do životov a vzťahov ľudí z rôznych krajín. Božia milosť nám pomáha prosiť o odpustenie toho, čo bráni zmiereniu a uzdraveniu, prijať milosť a vzrastať vo svätosti.

Hľadajú pravdu a jednotu: Vedomie našej spoločnej identity v Kristovi nás volá hľadať odpovede na otázky, ktoré nás kresťanov neustále rozdeľujú. Podobne ako učeníci na ceste do Emauz sme povolaní svedčiť iným a uvedomiť si, že
v spoločnom putovaní je Ježiš medzi nami.

Angažujú sa v boji za ľudskú dôstojnosť: Kresťania, ktorí boli vyvedení z tmy na veľké svetlo kráľovstva, si uvedomujú hodnotu a dôstojnosť ľudského života. Prostredníctvom spoločných sociálnych a charitatívnych projektov podávame pomocnú ruku chudobným, núdznym, závislým a ľuďom, ktorí stoja na okraji spoločnosti.