Požehnanie Svätého Otca pre Slovenské kolégium i celý slovenský národ

18.11.2013 20:40

Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Slovenského ústavu v Ríme, Arcibiskup Beniamino Stella, prefekt kongregácie pre klérus, odovzdal rektorovi Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Mons. Vladimírovi Stahovcovi pozdrav a požehnanie Svätého Otca, ktoré prostredníctvom Štátneho sekretariátu zaslal pre všetkých prítomných na slávnosti, ale aj pre "celý drahý slovenský národ". Preklad talianskeho pozdravu prinášame v plnom znení.

Jeho Excelencii
Beniaminovi Stellovi
Prefektovi Kongregácie pre klérus

Pri príležitosti 50. výročia založenia Ústavu Sv. Cyrila a Metoda v Ríme, blahoslaveným Jánom Pavlom II. povýšeného na Pápežské kolégium v súvislosti s Veľkým jubileom, keď cirkevné spoločenstvo na Slovensku oslavuje 1150 rokov evanjelizácie svätými bratmi zo Solúna, Najvyšší Veľkňaz František sa duchovne zúčastňuje na spoločnej radosti a v spomienke prináša svoje blahoželania, vyjadrujúc živé ocenenie za veľkodušnú a bohatú prácu počas mnohých rokov vo formácii kňazov v srdci Katolíckej Cirkvi, blízko sídla nástupcu apoštola Petra.
Jeho Svätosť pripomína, že pri tejto radostnej oslave je vhodné obnoviť duchovný zápal a predsavzatia stálej vernosti Kristovi a lásky k Cirkvi, a keď žiada vytrvalosť v modlitbe za jeho Petrovu službu, zároveň zvoláva hojnosť darov Ducha Božieho, aby táto starostlivá ustanovizeň mohla pokračovať vo svojom vzácnom diele pre rast cirkevného spoločenstva a občianskej spoločnosti.
S týmito želaniami Svätý Otec zvoláva nebeskú ochranu Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda a z celého srdca udeľuje Vašej Excelencii, Mons. Vladimírovi Stahovcovi, rektorovi Kolégia, biskupom, prítomným kňazom a všetkým účastným eucharistickej slávnosti láskavé apoštolské požehnanie, ktoré veľmi rád rozširuje na celý drahý slovenský národ.

Arcibiskup Pietro Parolin
Štátny sekretár Jeho Svätosti
Vatikán, 17. novembra 2013