Týždeň modlitieb za duchovné povolania

10.04.2016 16:52

... všetci veriaci si majú uvedomiť cirkevnú dynamiku duchovných povolaní, aby sa veriace spoločenstvá po vzore Panny Márie mohli stať materinským lonom, ktoré prijíma dar Duch Svätého (porov. Lk 1,  35 – 38). Materstvo Cirkvi sa prejavuje prostredníctvom vytrvalej modlitby za povolania a tiež výchovným pôsobením a sprevádzaním tých, ktorí počujú Božie volanie. Cirkev ho uskutočňuje aj prostredníctvom starostlivého výberu kandidátov na kňazstvo a do zasväteného života. A konečne, Cirkev je matkou povolaní, keďže neustále podporuje tých, ktorí svoj život zasvätili službe druhým.

Prosme Pána, aby všetkým, čo sú na ceste k povolaniu, daroval hlboký pocit príslušnosti k Cirkvi; aby Duch Svätý posilnil v pastieroch a vo všetkých veriacich spoločenstvo, schopnosť rozlišovania a duchovné otcovstvo a materstvo.

Otec milosrdenstva, ktorý si svojho Syna obetoval za našu spásu a ktorý nás posilňuješ darmi svojho Ducha, daruj nám živé, horlivé a radostné kresťanské spoločenstvá, ktoré budú prameňmi bratského života a u mladých ľudí vyvolajú túžbu zasvätiť sa Tebe a evanjelizácii. Posilňuj ich v úsilí ponúkať vhodnú katechézu ohľadom povolaní a cesty osobitného zasvätenia. Daruj im múdrosť potrebnú na rozlišovanie povolaní, aby vo všetkom zažiarila veľkosť tvojej milosrdnej lásky. Mária, Ježišova Matka a vychovávateľka, oroduj za každé kresťanské spoločenstvo, aby sa – oplodnené Duchom Svätým – stalo zdrojom opravdivých povolaní v službe svätému Božiemu ľudu.

Svätý Otec František