Týždeň modlitieb za duchovné povolania (16. - 22. 4. 2018)

15.04.2018 18:54

„Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas povolania a odpoveď naň môžu zaznieť a počuť ich iba v modlitbe. Modlitbu však nemáme chápať ako lacný prostriedok, vďaka ktorému sa nemusíme zaujímať o evanjelizáciu mladých a o ich odpoveď na Pánovo volanie. Modliť sa za povolania predpokladá v prvom rade modliť sa a pracovať na vernosti svojho povolania; vytvárať priestory, v ktorých je možné počúvať Pánovo volanie; vybrať sa na cestu ohlasovania „evanjelia povolania“, aby sa podporovali a povzbudzovali povolania.“

Z príhovoru pápeža Františka z kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život “Horizonty a nádeje”

 

 

Modlitba za duchovné povolania

Najsvätejšia Panna Mária, Matka nášho Spasiteľa, mala odvahu objať tento Boží sen, vložiť svoju mladosť a svoje nadšenie do jeho rúk. Nech na jej príhovor získame rovnakú otvorenosť srdca, ochotu povedať svoje „hľa, tu som“ na Pánovo volanie a radosť vydať sa na cestu, ako ona, aby sme ju hlásali celému svetu.

Prosme Pána, aby udelil všetkým tým, ktorí napĺňajú svoju cestu povolania, hlboké prináležanie k Cirkvi. Nech Duch Svätý posilní medzi pastiermi a všetkými veriacimi spoločenstvo rozlišovania, duchovné otcovstvo a duchovné materstvo.

Milosrdný Otče, ty si nám daroval svojho Syna pre našu spásu a posilňuješ nás darmi Ducha Svätého, daj nám živé kresťanské komunity, horlivé a radostné, ktoré sú prameňom bratského života a ktoré oživia v mladých túžbu zasvätiť sa Tebe a službe evanjelizácie. Podporuj nás v úsilí ponúknuť vhodnú katechézu povolania a rozmanité cesty špecifických povolaní. Udeľ nám múdrosť potrebnú pre rozlišovanie povolania tak, aby vo všetkom zažiarila veľkosť tvojej milosrdnej lásky. Mária, Matka a vychovávateľka Ježiša, prihováraj sa za každú kresťanskú komunitu, aby sa stala plodnou pôsobením Ducha Svätého a prameňom pravého, nefalšovaného povolania pre službu svätého Božieho ľudu. Amen

 

Mladým

Hľadám človeka, ktorému môžem položiť ruku na rameno a povedať mu “Poď”!

A potom zase: “Choď a dosvedčuj!”

Hľadám človeka, ktorého si môžem vybrať – vyvoliť spomedzi mnohých a darovať mu plnú dôveru.

Hľadám človeka, ktorý túži byť mojou predĺženou existenciou na zemi.

Hľadám človeka, ktorý bude mať odvahu denne prežiť vlastné malé obrátenie, vlastnú premenu.

Hľadám človeka, ktorý bude načúvať, keď vyslovím jeho meno.

Hľadám človeka, cez ktorého môžem zjaviť iným svoju tvár.

Hľadám človeka, v ktorom môžem konať to, čo chcem.

Hľadám človeka, ktorý dokáže s ostatnými žiť, pracovať, plakať, smiať sa ...

Hľadám človeka, ktorého ruky by som mohol použiť na to, aby som žehnal.

Hľadám človeka, ktorý bude kráčať po mojich cestách a zanechá za sebou bezpečné a spoľahlivé stopy, ktoré možno nasledovať.

Hľadám človeka, ktorý vo chvíľach krízy neopustí dar, ktorý som mu dal.

Hľadám človeka, ktorý bude so mnou hovoriť rád, reálne a vážne, bez masiek.

Hľadám človeka, ktorý rád pozerá do zrkadla mojej tváre, aby v nej spoznal svoju skutočnú tvár.

Hľadám človeka, ktorý bude ochotný dať a stratiť svoj život, aby ho vo mne našiel.

Hľadám človeka, ochotného dať mi svoj život celkom k dispozícii.

Hľadám človeka....

Čo urobíš, ak teraz vyslovím tvoje meno?

Čo ak si vyberiem teba? Ak ti poviem:

Poď ... Zanechaj ... Nasleduj ... Choď ... Ohlasuj...