Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

Odvolanie dišpenzu: na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021. Veriaci sú povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie v prikázaných dňoch, ak nie sú ospravedlnení z dôvodu zvýšeného zdravotného rizika, zhoršenej epidemickej situácie v regióne, choroby alebo nevyhnutnej starostlivosti o chorého alebo zníženej imunity s rizikom vzniku choroby. Účasť na spoločnom slávení nedeľnej Eucharistie je naším svedectvom príslušnosti ku Kristovi a jeho Cirkvi a vernosti voči nim.

 

Pútnicko-liečebný pobyt v Maďarsku

 

Frekvencia 2021

 

Na bicykli za život z východu na západ

 

Novinky

Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov

  25. júl 2021     „Ja som s tebou po všetky dni“          Drahí starí rodičia, drahí seniori!   „Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28, 20) – to je prísľub, ktorý dal Pán učeníkom pred svojím nanebovstúpením a ktorý dáva aj dnes tebe, drahý dedko...

Posolstvo Svätého Otca na 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

Svätý Jozef: sen o povolaní   Drahí bratia a sestry!   Dňa 8. decembra minulého roka, pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi, sa začal rok zvlášť venovaný sv. Jozefovi (porov. Dekrét apoštolskej penitenciárie, 8. decembra 2020). Aj ja som v...