Farská púť do Svätej zeme

22.10.2022 18:02

Aktuálne informácie pre záujemcov o farskú púť do Svätej zeme

 

Cena

Základná cena:           850,- €

Poistenie pandemic:     36,- €

Spolu:                         886,- € + obslužné (platí sa priamo na mieste)

 

Prihlasovanie

Je už ukončené, môžete prihlásiť ako náhradník. Potrebné údaje:

- meno a priezvisko (tak, ako je uvedené v pase)

- rodné číslo

- bydlisko

- číslo pasu (Pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate. Ak momentálne pas nemáte, alebo nespĺňa podmienku platnosti, doplní sa dodatočne.)

- mobilný kontakt

- e-mail

- dátum zaplatenia zálohy

 

Pokyny na cestu zašle CK cca 10 dní pred odletom.

 

Platba

Zálohovú platbu vo výške 200,- €/osobu je potrebné uhradiť na účet:

6618234025/1111

SK13 1111 0000 0066 1823 4025
UNCRSKBX

variabilný symbol 4423

Do popisu platby uviesť Ruskov.

 

Konečný doplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 12.02.2023