Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti

24.05.2012 14:43

 

 

Pri príležitosti 1150-teho výročia príchodu slovanských vierozvestov (r.863) na naše územie

si môžeme 26. mája 2012 uctiť relikviu sv. Cyrila aj v našej farnosti.

 

Program:

O 9.00 slávnostné uvítanie vo farskom kostole v Ruskove

Počas dňa možnosť uctenia relikvie

Večer o 18.30 slávnostná sv. omša z Vigílie zoslania Ducha Svätého

Na záver odovzdanie relikvie do ďalšej farnosti

 

Telo sv. Cyrila, ktorý zomrel 14. februára 869, bolo pochované s veľkou úctou po pravej strane oltára v rímskej Bazilike sv. Klementa. Dobové kroniky spomínajú mnohé zázraky, ktoré sa udiali pri Cyrilovom hrobe. Po prestavbe baziliky boli relikvie prenesené do jej novej časti, kde sa nachádzali až do konca 18. storočia. Počas nepriaznivých čias za Rímskej republiky (1798), ktorá vznikla ako dôsledok Napoleonovej okupácie Ríma, boli relikvie prenesené do chrámu Chiesa Nuova a uložené k hrobu sv. Filipa Neri. Začiatkom 19. storočia sa relikvie dostali do vlastníctva šľachtickej rodiny Mattei. Rodina sa neskôr, i so svojimi cennosťami, medzi ktorými sa nachádzal i relikviár sv. Cyrila, presťahovala z Ríma do mesta Recanti pri Jadranskom mori. Relikvie boli naspäť odovzdané do Ríma do rúk pápeža Pavla VI. v Sixtínskej kaplnke 14. novembra 1963 za účasti biskupa Mons. Andreja Grutku, rektora SÚSCM Mons. Štefana Náhalku, terajšieho kardinála Jozefa Tomku, koncilových otcov zo Slovenska, biskupov Mons. Ambróza Lazíka, apoštolského administrátora trnavského, Mons. Róberta Pobožného, rožňavského biskupa a Mons. Edurada Nécseya, apoštolského administrátora nirianskeho. Prítomná bola tiež kňažná Antici – Mattei z Recanti.

Neskoršie boli uložené za prítomnosti pápeža Pavla VI. v Bazilike sv. Klementa v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda 17. novembra 1963. Nasledujúci rok bola časť relikvií darovaná katedrále v Nitre.