Adventný hymnus

Proroci hlasno zvestujú,

že Kristus k nám už prichádza;

nadišiel všetkým spásny čas:

vykúpi nás krv Veľkňaza.

S ním blíži sa k nám nový deň

a srdce šťastím oplýva,

keď pravdivo ho Predchodca

slávnym a veľkým nazýva.

Hľa, toto prvý príchod bol,

keď Pán nie preto zostúpil,

by trestal svet, lež uzdravil

chorých a hriešnych vykúpil.

Ten druhý príchod zvestuje,

že Kristus predo dvermi je

a svätým veniec slávy dá

a do neba ich uvedie.

S prísľubom svetla večnosti

hľa, hviezda spásy žiari nám

a zve nás, synov kráľovstva,

ísť hore, stúpať k výšinám.

Len teba, Kriste, chceme zrieť

blažení v tvojom kráľovstve

a v tomto svätom videní

spievať ti večný chválospev.

Amen.