Aktuálnosť úcty k Panne Márii

Alžbeta pozdravuje Máriu slovami, ktorými ju Cirkev pozdravuje dodnes (Lk 1, 42). Pozdrav Zdravas Mária mal už v evanjeliu formu modlitby. V ňom počúvame nielen Alžbetin hlas, ale v ňom zaznieva aj hlas prvej Cirkvi, ktorá ho ďalej odovzdáva ako modlitbu. V tejto scéne je živá úcta Márie v Cirkvi Nového zákona taká stará ako Cirkev sama. Evanjelista Lukáš hovorí, že táto úcta sa zrodila z vnuknutia Ducha Svätého, lebo slová, ktorými sa vyjadruje, nie sú podľa neho vynálezom človeka, ale pochádzajú z Božieho vnuknutia. Úcta Panny Márie je úloha, ktorá je daná Cirkvi v Písme svätom, o čom svedčia Máriine slová: Budú ma blahoslaviť všetky pokolenia (Lk 1, 48). Tie sa vzťahujú na Cirkev všetkých čias.

Mária je neodmysliteľnou súčasťou Kristovho evanjelia a jej úcta k nej je aktuálnou tak, ako je a ostane navždy aktuálny život človeka, ktorý sa nám v plnosti zjavuje v Kristovom evanjeliu. V našom živote sú skutočnosti, ktoré nikdy nestratia svoju aktuálnosť, jednoducho patria k podstate nášho života. Som presvedčený, že to platí aj o našom vzťahu k Ježišovej Matke, ktorú nám Ježiš vo chvíli svojej smrti daroval za našu matku. Ona patrí k podstate kresťanského života, veď nemožno mať v úcte Božieho Syna a nemať v úcte jeho matku. Láska nie je možná bez úcty, veď úcta je prejavom opravdivej lásky. Preto úcta Cirkvi k Preblahoslavenej Panne Márii patrí k samej podstate kresťanského kultu. 

Aktuálnosť mariánskej úcty vychádza z toho, že Boh chcel začať a dokončiť svoje najväčšie dielo prostredníctvom najsvätejšej Panny. Celá mariánska úcta sa musí začínať dôkladnou teológiou a jasným vyznaním viery. Pretože všetko, čo Mária robí, a všetko, čím je, pramení z jej vzťahu k Bohu a z jej odpovede na jeho plán.

Aktuálnosť úcty k Panne Márii je aj v jej svätosti, ktorá sa pre nás stáva najaktuálnejšou výzvou: byť svätými. Naša Cirkev v a náš svet nič tak nepotrebujú pre obnovu svojho života ako práve svedectvo svätých.

Aktuálnosť mariánskej úcty je mocná aj v skutočnosti, že Mária je matkou: Matkou Pána Ježiša, Matka Cirkvi, Matka rodiny, je našou matkou. Úcta k nej aktuálnou vždy ostane, lebo žila Božou láskou, bez ktorej niet života a ktorá sa dnes vytráca zo života ľudí, čo nás ohrozuje viac ako čokoľvek iné.