Biblia, Ježiš Kristus Spasiteľ človeka

Minule sme si hovorili, že jedna stopa poznania Boha je Biblia, čiže sv. Písmo.

Mali by sme vedieť, čo je Biblia: niečo viac ako iba konštatovať, že je to Božia stopa. Je to Božie zjavenie. Čiže, kto číta pozorne Bibliu utvorí si predstavu o Bohu a postupne aj príde k Bohu. Avšak tak, ako nájsť veľký poklad je namáhavé, nie je jednoduché ani čítať Bibliu. Je potrebné mať pri čítaní učiteľa a týmto učiteľom nie je nikto iný ako Cirkev. Ona nám interpretuje (vysvetľuje) to, čo nám Boh zjavil (povedal pre nás). Kto by odmietal túto učiteľku (Cirkev), prejavil by sa ako pyšný človek a pyšným sa Boh protiví. Pri čítaní by nepochopil jej zámer (výpoveď Boha). Bibliu čítajú aj iné cirkvi, no neprijímajú z nej všetko. Napríklad viaceré zo siedmych sviatostí prijali len jednu sviatosť (krst).

Tu by sme mohli urobiť zmienku o tom, že máme mnohé náboženstvá. Okrem kresťanských náboženstiev, ktoré prijímajú Ježiša ako Božieho Syna, sú ešte iné: Islam, Hinduizmus... Zaiste ste počuli takýto názor: Je to jedno, akého si náboženstva, hlavne, že veríš. To je veľký omyl (blud). Je to, akoby vám niekto povedal: Je to jedno koľko máš peňazí, hlavne, že ich máš. Každý  uzná, že to nie je jedno, či máme vo vrecku 50 centov alebo 5 000 €. Hoci aj 50 centov je hodnota, i 20 € je hodnota, i 100, i 1000 €. Čosi podobné je to aj s náboženstvami. Všetky náboženstvá hovoria o Bohu, ale rozličným spôsobom. Medzi našim náboženstvom (katolíckym) a ostatnými je jeden veľký rozdiel. Naše náboženstvo je Bohom zjavené! (pravda, platí to aj o židovskom náboženstve, lenže oni ostali kdesi na polceste, neprijali Ježiša Krista, teda neprijali celú pravdu o Bohu). Ostatné náboženstvá nie sú Bohom zjavené. Sú viac menej úprimným hľadaním Boha. Nuž a pri hľadaní sa prichádza aj k omylom. Môžete si na stretnutí povedať napríklad ako vzniklo mohamedánstvo. Teraz je to veľmi živý problém. Pred niekoľkými rokmi pochovali Arafata. Mal ženu katolíčku, ktorá sa zriekla Krista....

Teda povedzme si jednu veľmi dôležitú informáciu. Odpovedzme si na otázku, čo je Biblia? Biblia je zbierka 72 kníh napísaných z vnuknutia Ducha Svätého  (inšpirácia Bohom). Jednotliví pisatelia nenapísali výplod svojej fantázie, ale to, čo im vnukol Boh, vyrozprávali, napísali ľudskou rečou. Keďže sa tvorila v inej kultúre než my žijeme a bola písaná v priebehu približne 1000 rokov, potrebujeme jej rozumieť. Čo je dôležité, nakoniec je to pri písaní každej knihy (okrem fantastickej literatúry), že najprv pisateľ niečo zažil (zážitok s Bohom) a potom to napísal. Neraz svätopisec počul Boha: „A teraz napíš!“

Už sme si hovorili, že v tejto knihe sa hovorí o hriechoch ľudí (o veľkých hriechoch), ale aj o nádeji. Touto nádejou je Spasiteľ ľudstva. Mali by sme dobre poznať význam slova Spasiteľ. Kedykoľvek to slovo počujeme v kostole, mali by sme si ho preložiť slovom Záchranca. Dnes už vieme, že týmto záchrancom, Spasiteľom, je Ježiš Kristus,Boží Syn. Na neho sa upiera celé sv. Písmo. Preto v Starom zákone máme krásne predobrazy o ňom: Adam – Ježiš je nový Adam, Ábel – aj Ježiš bol verný Otcovi a bol zabitý, Izák – ako on i Kristus si niesol drevo na obetu (kríž). Mnohí proroci o ňom hovorili. Učili ste sa v škole o Izaiášovi, Jeremiášovi, Mojžišovi (ako Mojžiš viedol ľud do zasľúbenej zeme, tak Ježiš cez Cirkev, ktorú založil, vedie do večnej vlasti tých, ktorí sú v Cirkvi) a chce spasiť všetkých. Mali by ste poznať ich životy, lebo v ich životoch nachádzame aj črty Ježiša Krista, Spasiteľa.

Dúfam, že nepatríte medzi tých, ktorí nemajú radi Ježiša. Ono sa to ukazuje v živote. Ak niekto hreší, ukazuje znak, že je mu ľahostajný Ježiš, alebo že ho nenávidí. Ak niekto z vás by povedal, ja idem na birmovku, aby som urobil radosť rodičom, alebo aby som mal od nich pokoj, ten nemá rád Ježiša. Ešte horšie je na tom ten, kto to robí z vypočítavosti. Kvôli tomu, aby dostal darček, peniaze, toho viera je na tom veľmi zle, lebo je nakazený korupciou – nech vie, taký nepozná skutočné šťastie, presvedčí sa o tom – ten nemá rád Ježiša. Zaiste darček má svoje miesto pri birmovke a to, aby mu pripomenul dôležitú udalosť.

Epizóda hudobnej skupiny Beattles... (na vrchole slávy jeden z nich povedal: Sme slávnejší ako Ježiš... Skupina sa rozpadla, tragicky pochodili v živote a Ježiša mnohí milujú a nasledujú, lebo cítia, že Ježiš je jediný, kto im môže zaručiť krajší život na zemi a večný život.

Nuž, v čom je Ježiš náš záchranca, Spasiteľ? Nielen tým, že zomrel za nás na kríži. Tomu mnohí nerozumejú. Totiž za to, čo robíme, si zaslúžime smrť – kríž. Sme slepí a podceňujeme to. My sa dopúšťame hriechov, za ktoré si zaslúžime smrť. Medzi nami a tými mimo kostola je len ten rozdiel, že ľutujeme (ak ľutujeme svoje zločiny). Tento kríž prijal za nás Ježiš! Kto si to začne uvedomovať, bude aj ďakovať Ježišovi. Lenže niekto z vás, kto je ľahkomyseľný a v hlave mu to nepáli, by mohol povedať: Nuž čo, Kristus za mňa to vybavil, aký je teda problém a hreší ďalej. Nepochopil, že ovocie Kristovho vykúpenia je potrebné si prisvojiť. Uveriť v neho a prijať ho. Okrem toho Ježiš chce zachrániť – spasiť všetkých ľudí a preto založil Cirkev, do ktorej od krstu patríš, aby si túto správu prijateľným spôsobom povedal aj iným. To je dôležité poslanie kresťana. Kto to nerobí, zabúda alebo spreneveruje sa svojej úlohe. Dokáže to urobiť len ten, do skutočne miluje Krista. Nemôže ho milovať, kto ho nepozná. Preto je Biblia taká dôležitá a to celá – cez ňu spoznávame Boha a jeho vôľu.

Povedzme si ešte o Biblii, že sa rozdeľuje na Starý zákon a na Nový zákon. Starý zákon má 45 a Nový 27 kníh. Knihy Nového zákona je potrené vedieť aspoň takto vymenovať: 4 evanjeliá, Skutky apoštolov, Listy apoštolské a Apokalypsa (Zjavenie sv. Jána apoštola).

S týmto Ježišom sa stretávame na sv. omši, keď  slávime s ním jeho Poslednú večeru, dotýkame sa ho vo sv. prijímaní, osvojujeme si jeho pohľady na život – lásku, vlastne sa aj po ňom voláme, lebo slovo kresťan je odvodené od slova Kristus – patriaci Kristovi.

Usilujme sa byť jeho krásnym obrazom! Preto nie je dobrým javom, keď na sv. omši si unudený, tváriš sa, že teba sa to netýka, alebo, že sa tam nudíš. Máš byť plný života, máš mať iskru. Pravda, ak ho aspoň hľadáš, ak ho miluješ..

  1. Čo je Biblia a kto interpretuje túto knihu?
  2. Prečo nie je jedno akého je človek náboženstva?
  3. Vymenuj predobrazy Ježiša Krista!
  4. Čo znamená slovo Spasiteľ?
  5. Z koľkých kníh sa skladá Biblia a vymenuj knihy Nového zákona!
  6. Kde sa stretávame s Ježišom dnes?