Cyrilo-metodské slávnosti v Sečovciach s arcibiskupom C. Vasiľom

Oslava patrónov Košickej eparchie sa začala v Sečovciach v sobotu večer 6. júla. Svätú omšu na Námestí sv. Cyrila a  Metoda slávil Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup. Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur, košický eparcha, ktorý poukázal na sv. Cyrila a Metoda ako na učiteľov pravej viery. Túto činnosť aktualizoval na dnešok, aby rodičia boli učiteľmi viery vo  svojich rodinách, ktoré sú prvým miestom evanjelizácie. Po sv. liturgii boli živé dialógy na tému rodovej rovnosti a  ochrany proti rôznym zhubným trendom rozkladajúcim klasickú rodinu.

V nedeľu ráno, na tom istom námestí, celebroval archijerejskú sv. liturgiu arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma. V homílii (prinášame ju samostatne) hovoril o základnej osi života sv. Cyrila a  Metoda, a to o viere. Poukázal na silu viery, ktorá má dosah v osobnom i spoločenskom živote, a  vyzval prítomných, aby svoju katolícku vieru žili s  hrdosťou. Ako druhý pilier vernosti cyrilo-metodským koreňom zvýraznil oblasť spravodlivosti a  práva. Práve táto oblasť je v  spoločnosti najviac deformovaná a  vyžaduje komplexnú nápravu. Solúnskych bratov dal za príklad vernosti Božiemu hlasu a  zverenej misii napriek mnohým ústrkom, intrigám a prenasledovaniu. Slávnosť spevom sprevádzal Zbor bl. Pavla Petra Gojdiča z  Vranova-Čemerného.

Obidva dni sa stali prostriedkom pre duchovnú obnovu mnohých veriacich obidvoch obradov. Na slávnosti boli prítomné aj viaceré oddiely skautov, rehoľné sestry a  členovia Rádu sv. Lazára z  košickej komendy. V užšom kruhu Michal Hospodár predstavil nové vydanie Proglasu obsahujúce text v pôvodine, slovenčine a  macedónčine s  reprodukciami obrazov žiakov solúnskych bratov.