Duchovná obnova ružencového bratstva

V nedeľu 22.8.2021 sme v našom farskom kostole prežili krásnu duchovnú obnovu ružencového bratstva, ktorú viedol dominikán p. Alan Dely OP – promótor pre ruženec na Slovensku. V kázni zazneli silné slová adresované každému z nás o ceste k svätosti v prijímaní sviatostí, ktoré môžeme prijímať pre naše duše.

Tak ako Panna Mária s pokorou a láskou prijala pozvanie od Boha prostredníctvom anjela, ktorý jej povedal: „Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou“. Povedala Bohu svoje áno, aj keď nevedela, čo ju čaká. Aj nás Pán Boh pozýva na túto cestu, keď nám kňaz na svätej omši povie: „Pán s Vami“. Tiež sme pozvaní na cestu a plnenie Božej vôle. Verím, že tieto slová hlboko doznievajú ešte stále v našich srdciach. Rozprával nám o dôležitosti odpustenia, sile modlitby a lásky k blížnym.

Po svätej omši sme mali príhovor otca Alana na tému Ruženec a ružencové bratstvo. Slová, ktoré odzneli a vysvetlenie, aký význam má modlitba s vierou a malá služba Panne Márii - koľko výsad a všetkých milostí môžeme získať, keď sa rozhodneme prijať pozvanie Ružencovej Panny Márie.

Verím, že nám táto duchovná obnova dodala silu a odvahu kráčať za Pánom Ježišom do neba. Aj keď je to cesta neľahká a keď sa nám niečo nevydarí, stále môžeme vstať a ísť ďalej. Nevzdávať sa a veriť, že Pán je s nami v každom okamihu nášho života.

Ďakujeme Bohu za milosť, že sme sa na tejto duchovnej obnove mohli zúčastniť a zároveň vďaka patrí aj nášmu p. dekanovi, že to s radosťou prijal a umožnil.

Marcela Truhanová, horliteľka RB