Keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe

Určite ste už videli ľudí, ktorí si prezerajú nejaké neznáme mesto. Často mávajú so sebou sprievodcu, ktorý im ukáže tie najzaujímavejšie miesta. Aby ho dobre videli a aby sa nestratili, má so sebou niečo výrazné, niečo, čo udrie do očí, prípadne to aj zdvihne nad hlavu – nejakú zástavku alebo iný znak. Turistom to veľmi pomáha, vedia sa rýchlejšie a lepšie orientovať.

Zajtra si pripomenieme spoločný znak všetkých kresťanov – kríž. Budeme oslavovať Povýšenie sv. kríža. Kedysi sa v Cirkvi slávil okrem sviatku Povýšenia sv. kríža aj sviatok Nájdenia sv. kríža. Tento sviatok pripomínal kresťanom udalosť, keď sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, našla roku 326 kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Časť tohto kríža poslala svojmu synovi do Carihradu a časť uložili do chrámu, ktorý dal cisár vystavať v Jeruzaleme. Sviatok Nájdenia sv. kríža sa slávil 2. mája. No v 7. storočí vtrhli do kresťanských krajín Peržania a spustošili aj Jeruzalem. Kresťanov pozabíjali alebo zobrali do zajatia. Medzi zajatými bol aj patriarcha Jeruzalema Zachariáš. Spolu s ním zobrali aj časť sv. kríža, ktorý sa nachádzal v Konštantínovom chráme. Celému kresťanskému svetu záležalo na tom, aby sa kríž vrátil späť na svoje miesto. Podarilo sa to roku 629. Rímsky cisár Heraklius vydobyl späť túto drahocennú relikviu a presne 14. septembra vlastnoručne vrátil kríž späť na oltár v chráme, z ktorého ho ukradli pohania. Na pamiatku tejto udalosti sa začal sláviť sviatok Povýšenia svätého kríža. Zaujímavé je, že po obnove cirkevného kalendára sa už sviatok Nájdenia sv. kríža neslávi, slávime len Povýšenia sv. kríža. Akoby nám Cirkev chcela povedať, že kríž naozaj má mať význačné miesto v našom živote. Má byť naozaj povýšený nad všetko ostatné, pretože cezeň nám prišla spása. Je to znamenie, ktoré by malo byť natrvalo v našich príbytkoch, ale aj v našich srdciach. A keď nám Boh zošle nejaký kríž, aj keď je neraz ťažký, mali by sme sa snažiť niesť ho tak odovzdane ako Kristus ten svoj. V evanjeliu budeme počuť Ježišove slová: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.“ Vieme, že od Boha nás delí hriech. Nikto sa nemôže sám od seba dostať do neba. Preto sám Boh zostúpil z neba, stal sa človekom, aby zomrel na kríži, a tak vystúpil do neba. No teraz už nevystupuje sám, ale chce nás všetkých zobrať so sebou po ceste kríža. My ho môžeme nasledovať tak, že prijmeme naše osobné kríže, ktoré máme, ako to on sám hovorí na ktoromsi mieste v evanjeliu: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma…