Končiaci Cyrilo-metodský rok oživil duchovný život na Slovensku

Na Slovensku sa končí Rok sv. Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti prinášame text nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Spracoval ho pre Katolícke noviny. Hodnotí v ňom končiaci sa jubilejný rok. Prinášame ho v plnom znení.

*
Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda v roku 863 na naše územie sme si s vďakou pripomínali trvalú prítomnosť a bohatstvo cyrilo-metodskej tradície v našich dejinách v oblasti duchovnej, kultúrnej i národnej, z ktorých žijeme do súčasnosti. Cyrilo-metodský rok, ktorý sa chýli k záveru, priniesol mnohoraké radostné prejavy živej viery.

Od čias, keď byzantskí misio­nári sv. Cyril Konštantín a sv. Metod, pre nás všeobec­ne známi ako apoštoli Slovanov, pripútali našich predkov v Moravskej ríši ku kresťanskému Rímu, a tým aj k západnej kultúrno-náboženskej orientácii, stala sa cyrilo--metodská idea po celé naše dejiny druhou prirodzenosťou slovenského života. Stopy cyrilo-metodskej tradície v našich dejinách nás upevňovali nielen v jednote s Rímom, ale prehlbovali aj naše vedomie vlastných dejinných osudov. Preto tieto hodnoty zostávajú pre Slovanov a pre náš národ prameňom obnovy tých duchovných síl, ktoré nás po celé tisícročie udržiavali pri živote a vo viere.

Katolícka cirkev na Slovensku pri príležitosti tohtoročného významného jubilea príchodu solúnskych bratov na naše územie zorganizovala viacero podujatí alebo sa podieľala na ich organizovaní.

Konferencie, púte a posolstvo jubilejného roka

Medzi prvé podujatia patrila medzinárodná konferencia Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda na UKF v Nitre. Konala sa na sklonku minulého roka 13. – 15. novembra 2012 za účasti asi 80 odborníkov z celej Európy. Konferencia bola zorganizovaná v úzkej spolupráci s Biskupským úradom v Nitre.

Na začiatku tohto roka (25. – 28. februára) sa uskutočnila národná púť veriacich do Ríma, na ktorej sa zúčastnilo viac ako tisíc pútnikov. Púť vyvrcholila svätou omšou v Bazilike sv. Petra, ktorú 27. februára celebroval kardinál Jozef Tomko. Pútnici sa v tento deň zúčastnili aj na poslednej generálnej audiencii s pápežom Benediktom XVI., ktorý 11. februára 2013 oznámil, že sa zrieka služby najvyššieho pastiera Cirkvi. Prítomný bol aj prezident SR Ivan Gašparovič a slovenskí bis­kupi s veľkým počtom kňazov.
V Orientálnom inštitúte a na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme sa pri príležitosti cyrilo-metodského jubilea 25. – 26. februára konala medzinárodná konferencia, na ktorej sa zúčastnili aj slovenskí historici (kardinál Jozef Tomko, Cyril Vasiľ, Viliam Judák, Andrej Škoviera, Šimon Martinčák...).
V rámci cyrilo-metodského jubilea sa 1. – 6. apríla uskutočnila i púť kňazov z viacerých diecéz po stopách svätých sedmopočetníkov do Macedónska, Srbska a Chorvátska.

Pápežský výbor pre historické vedy v spolupráci s Oddelením pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu, Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied, Rímskokatolíckou cyrilo-metod­skou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave usporiadal na UK v Bratislave 8. – 12. mája medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom. Účastníci konferencie navštívili aj starobylý Devín a Nitru.

Niekoľko dní nato (16. mája) bola aj v Ríme konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (15. septembra 1963) – dnes Pápež­ské kolégium sv. Cyrila a Metoda.

Pri príležitosti tohtoročného sviatku sv. Cyrila a Metoda biskupi Slovenska zaslali Posolstvo KBS krajanom žijúcim v zahraničí pri príležitosti Roka viery a Roka sv. Cyrila a Metoda.

Vyvrcholenie osláv v Nitre

Slávenie cyrilo-metodského jubilea vyvrcholilo 5. júla národnou púťou v Nitre za účasti pápežského legáta emeritného prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinála Franca Rodého. Prítomné boli aj ďalšie významné osobnosti cirkevného a politického života vrátane apoštolského nuncia na Slovensku Maria Giordanu a troch najvyšších štátnych predstaviteľov SR – prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR Pavla Pašku a predsedu vlády SR Roberta Fica – a ďalších predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrneho života a veľvyslancov jednotlivých krajín pôsobiacich na Slovensku. Na národnej púti sa zúčastnili i sloven­skí arcibiskupi metropoliti Stanislav Zvolenský, Bernard Bober a Ján Babjak. Prišli i ďalší biskupi zo Slovenska, kňazi vo všetkých služobných hodnostiach, členovia kapi­tu­ly pri Katedrále sv. Emeráma, diako­ni, seminaristi, členovia rehoľných spoločenstiev a zasväteného života, členovia našich farností a cirkev­ných hnutí.

Svätý Otec František – tak ako aj v minulosti jeho predchodcovia – poslal prezidentovi a občanom Slovenskej republiky blahoprajný list k tomuto sviatku.
Biskupi spolu s kňazmi a Božím ľudom zaslali pri tejto príležitosti z púte pozdravný list Svätému Ot­covi, ktorý bol prečítaný v závere svätej omše. Po nej sa prítomným prihovoril prezident SR. Guvernér Národnej banky SR Jozef Machút predstavil dvojeurovú mincu vydanú pri tejto príležitosti, ktorá zobrazuje solúnskych bratov. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker zasa prezentoval poštovú známku s cyrilo-metodským námetom, ktorá vyšla v spolupráci s Vatikánom a Bulharskom.

V predvečer slávnosti (4. júla) bola v nitrianskej katedrále požehnaná nová katedrálna bronzová brána s výjavmi zo života solúnskych svätcov. Zároveň bola otvorená archeologická výstava Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku. Po 31. auguste sa výstava premiestnila do Vatikánskych múzeí, kde ju slávnostne otvorili 12. novembra.

V rámci kresťanskej pútnickej cesty bola v Nitre vybudovaná kaplnka zasvätená svätým Cyrilovi a Metodovi. Vznikla v spolupráci s francúzskym katolíckym pútnickým spolkom Chrétienne. Za účasti francúzskych pútnikov ju 5. júla slávnostne požehnal nitriansky biskup Viliam Judák.

Sochy a pamätné tabule

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sa 22. júna v maďarskej obci Zalavár pri Balatone uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie súsošia týchto svätcov od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej.

Osem dní nato – 30. júna – odha­lili v Bazilike San Pietro di Castello v talianskych Benátkach pamätnú tabuľu sv. Cyrilovi a Metodovi, spolupatrónom Európy. V kamennej časti je text v slovenskom a talianskom jazyku pripomínajúci dišputu „trojjazyčníkov“ s Konštantínom.

Súčasťou cyrilo-metodského jubilea bolo aj postavenie sochy Konštantína Filozofa pred univerzitou v Nitre nesúcou jeho meno. Vytvoril ju mladý sochár Juraj Brišák; financovanie zabezpečila Nadácia Konštantína Filozofa, ktorá pôsobí na Biskupskom úrade v Nitre, a Nit­rianske biskupstvo. Socha bola slávnostne odhalená a požehnaná 23. septembra pri otvorení akademického roka 2013/2014.

Putovanie relikvie a stretnutia mládeže

Významnou súčasťou cyrilo-metodského roka bolo putovanie relikvie sv. Cyrila Konštantína po slovenských diecézach v rokoch 2011 – 2013. Putovanie relikvie pokračovalo v auguste a septembri 2013 v zahraničných spoločenstvách (aj v USA a Kanade), kde žijú sloven­skí veriaci. Relikvie sv. Cyrila tiež putovali po slovenských farnostiach v diecéze Oradea v Rumunsku (7. – 11. októbra).

Putovanie relikvií po farnostiach malo veľmi živý ohlas. V mnohých farnostiach (Nitra, Kopčany, Devín, Velehrad, Mikulči­ce, Blatnohrad...) zorganizovali pri tejto prí­ležitos­ti duchovnú obnovu, novénu, ľudo­vé misie či púte.

Takmer 300 mladých pútnikov a dobrovoľníkov zo Slovenska sa zúčastnilo na 28. svetovom stretnutí mládeže 23. – 28. júla v brazílskom meste Rio de Janeiro, na ktoré prišiel i Svätý Otec František.

Súbežne (26. – 28. júla) – a to v prítomnosti relikvií sv. Cyrila – sa konalo aj Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku, kam prišlo viac ako 2 500 mladých zo Sloven­ska, ale aj z iných krajín. Hlavným celebrantom bol kardinál Jozef Tomko. Stretnutie R13, ktoré bolo sú­časťou projektu s názvom Sveto­vé dni mládeže 2013, zorganizova­la Rada KBS pre mládež a univer­zi­­­ty v spolupráci s neziskovou organizáciou Kanet.

Hostiteľstvo medzinárodných organizácií

V rámci cyrilo-metodského roka Slovensko privítalo aj predsedov bis­kupských konferencií CCEE. Ich plenárne zasadnutie sa usku­toč­­­­­ni­lo 3. – 6. októbra v Bratislave. Účastníci v rámci svojho programu nav­štívili aj Nitru a v Bazilike sv. Emeráma slávili svätú omšu. Na záver liturgickej slávnosti predniesol predseda KBS Stanislav Zvolenský pred relikviou sv. Cyrila osobitnú modlitbu, ktorou zveril Európu svätým Cyrilovi a Metodovi – spolupatrónom Európy a apoštolom slovanských národov.

V Košiciach sa zakrátko nato – 17. – 21. októbra – konalo 16. stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy. Bolo zamerané na vnútrocirkevný dialóg východných cirkví, ktoré – hoci majú vlastné obradové a duchovné dedičstvo – zachovávajú jednotu s Apoštol­skou stolicou v Ríme. Stretnutie bis­kupov súčasne obohatilo aktuálny jubilejný Rok svätých Cyrila a Metoda, k dedičstvu ktorých sa východné cirkvi strednej Európy hlásia.

Nové publikácie a reedície

Pri príležitosti cyrilo-metodského jubilea vyšli aj viaceré publikácie: Život Konštantína Cyrila a Metoda (preklad a úprava Štefan Vragaš), brožúrka pre deti Svätí Cyril a Metod (Andrej Paulíny a Elio Tonelli). Každá z týchto nových publikácií vyšla v náklade 35-tisíc výtlačkov.

Z rovnakého podnetu vyšli v jednotlivých vydavateľstvách ďalšie tituly. Dobrá kniha Bratislava vydala v roku 2011 v reedícii titul Michala Lacka Svätí Cyril a Metod. Spolok slovenských spisovateľov Bratislava vydal v roku 2012 v reedícii titul Jána Hnilicu Svätí Cyril a Metod. Horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri Cirkvi a v rovnakom roku i rozšírené vydanie knihy Richarda Marsinu Metodov boj. Lúč Bratislava vydal v roku 2013 dva tituly – Milan S. Ďurica: Dielo a dedičstvo u Slovákov a Štefan Vragaš: Cyrilo-metodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov. V Karmelitánskom nakladateľstve Bratislava vyšli v roku 2012 dve knihy – Peter Brodek: Bratia múdrosti a Viliam Judák: Živé dedičstvo. Úvahy k cyrilo-metodskému jubileu. SSV Trnava v tom istom roku vydal knihu Viliama Judáka a Petra Libu (zost.) Od Petrovho stolca k Veľkej Morave. Pápežské dokumenty o sv. Cyrilovi a Metodovi z rokov 868 – 2012.

Jubilejný cyrilo-metodský rok sa na Slovensku skončí 31. decembra 2013. Uvedené udalosti a podujatia nepochybne prehĺbili a oživili vzťah ku kresťanským hodnotám. Úfame, že s Božou pomocou v budúcnosti prinesú bohaté ovocie.