Krížová cesta - milosrdenstvo

Úvodná modlitba

Milosrdný Ježišu, ty si dvíhal ťažký kríž a zomrel si na ňom za našu spásu. Chceme ťa sprevádzať na tejto bolestnej ceste a v duchu prežívať tvoje bolestné utrpenie, aby sme ti mohli prejaviť svoju lásku a spolucítenie. Z celého srdca ľutujeme všetky svoje hriechy. Vieme, že to oni boli príčinou tvojho umučenia a smrti. Odpusť nám, Ježišu, a daj, aby sme ťa viac neurážali. Nech nás rozjímanie o tvojom utrpení povzbudí v láske k tebe a k našim bratom, v ktorých neprestajne trpíš. Nech oživuje našu dôveru, aby sme v chvíľach utrpenia neklesali na duchu, ale ho spájali s tvojou obetou za spásu sveta.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

I. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pilát si umýva ruky..., ale ani všetky vody zeme nezmyjú jeho zodpovednosť za vraždu Boha. Najsvätejší a najnevinnejší Ježiš je odsúdený na smrť. Božský sudca je odsúdený ľuďmi. Milosrdný Ježišu, počuli sme rozsudok smrti vydaný na teba. Pokorne ťa prosíme, nedaj, aby sme v deň súdu počuli rozsudok, ktorý by nás odsudzoval. Jedna kvapka tvojej najsvätejšej krvi, zmyje všetky naše hriechy. Ježišu, prejav nám svoje nekonečné milosrdenstvo, pretože celú svoju nádej vkladáme v teba.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

II. zastavenie: Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ako dieťa matke, tak Ježiš vystiera svoje ruky ku krížu, k stromu bolesti, hanby a smrti. Prijíma ho s veľkou láskou a berie ho na svoje plecia. Je to dar nebeského Otca, jediná nádej hriešneho ľudstva. Milosrdný Kriste, dvíhaš svoj kríž, pozeráš na nás a hovoríš: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16,24). Prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme svoje kríže niesli s pokojom a dôverou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

III. zastavenie: Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Vyčerpaný krvácaním, neprespanou nocou, bičovaním, tŕňovou korunou, zaťažený ťažkým krížom, potkýna sa Ježiš na hrboľatej ceste a padá. Pozrime na Krista! Padá, aby nás pozdvihol, aby sme neplakali v svojich každodenných slabostiach, ale s dôverou sa dvíhali z pádov. Padajúci Ježišu, buď našou nádejou a silou. Bez tvojej pomoci sa nepoučíme zo svojich chýb, nezdvihneme sa  hriechov, ktoré tak veľmi zarmucujú tvoje najčistejšie srdce. Celú svoju dôveru vkladáme v teba, najmilosrdnejší Ježišu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

IV. zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Naozajstnú lásku spoznávame v utrpení. Nikto tak nemiloval Matku ako Ježiš. Nikto tak nemiloval Syna, ako najsvätejšia Matka. Ježiš, opustený najbližšími, v dave pozoruje svoju Matku, plnú bolesti, spolucítenia a lásky. Aké hlboké a posilňujúce je toto stretnutie, aj keď sa uskutočňuje bez slov. Láska si vyžaduje prítomnosť. Matka Milosrdenstva, veríme že si prítomná v našich životoch. Keď budeme trpieť, keď nás navštívi zármutok alebo nešťastie, posilňuj v nás nádej, aby sme mohli verne kráčať po stopách tvojho Syna.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

V. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nie anjelov, ale biedneho človeka núti Božia prozreteľnosť, aby pomohol Ježišovi. Aj nás na ceste života pohľad na biedu núti, aby sme pomohli blížnym. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40) - hovorí milosrdný Ježiš. Pane Ježišu, daj nám príležitosť, aby sme ťa počuli, aby sme ti prejavili lásku v ľuďoch trpiacich a potrebujúcich pomoc. Posilni našu vieru, aby sme v nich vždy videli teba, a aby sme nikdy neprešli ľahostajní popri človeku, ktorý potrebuje pomoc. Ježišu, dôverujeme ti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

VI. zastavenie: Veronika  podáva Pánu Ježišovi šatku

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nepozerá na ťažkosti ani na ľudské pohľady, aby mohla slúžiť a utrieť krv a pot z Ježišovej tváre. Naozajstná láska je schopná zvíťaziť nad všetkým. Ježiš s vďačnosťou prijíma milosrdný skutok a nahrádza ho obrazom svojej tváre, ktorú zanecháva na šatke odvážnej ženy. Ježišu, daj nám milosť, aby sme dôverne a odvážne konali skutky milosrdenstva voči blížnym a zaslúžili si získať obraz tvojej tváre v našich srdciach.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

VII. zastavenie: Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš vzpruží svoje zoslabnuté sily, aby mohol cez more utrpenia preniesť na svoje plecia naše hriechy, naše vykúpenie. Oči sa mu zahmlievajú, v pľúcach chýba vzduch, nohy sa mu potkýnajú... Božský odsúdenec tratí rovnováhu a znova padá. Ježišu, toľkokrát sme sľúbili, že sa polepšíme, toľkokrát si nám odpúšťal a my sme znova padli. Naša pýcha, povyšovanie sa nad inými, zmyslovosť, lenivosť ťa ukrutne zaťažujú. Ježišu tichý a pokojný srdcom, urob naše srdcia podľa svojho srdca.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

VIII. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Skupina verných žien sa pretláča cez dav k Ježišovi, približuje sa k nemu a pri pohľade na jeho utrpenie narieka hlasným plačom. Tento prejav spolucítenia preniká Ježiša. Vyjadruje voči nim slová potechy a upozornenia: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi...“ (Lk 23 ,28). Milosrdný Vykupiteľu, posilni nás, aby sme svoju lásku k blížnym neobmedzovali len na spolucítenie a na slzy, ale aby sme ju prejavovali činorodou láskou. Daj, aby sme pamätali, že viera bez skutkov je mŕtva.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

IX. zastavenie: Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Smutná cesta s krížom sa blíži ku Golgote. Ježiš, kráčajúc hore, padá tretíkrát. Vyčerpaný do krajnosti, nemôže sa zodvihnúť vlastnými silami. Preklínanie, brutálne kopanie, strkanie... Tento najťažší pád, je to stále opakujúci sa hriech, ktorý tolerujeme. Koľko rokov v nás potláča Krista? Kiež by sa nestal príčinou nášho večného pádu. Ježišu, milosrdenstvo, zľutovanie! Podaj nám svoju ruku, ako si ju podal topiacemu sa Petrovi, pretože vlastnými silami nevstaneme. Vlej do našich sŕdc dôveru, aby sme uverili, že s pomocou Božej milosti môžeme žiť v čistote duše, a dokonca sa stať aj veľkými svätými, pretože tvoje milosrdenstvo nemá hraníc.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

X. zastavenie: Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán neba i zeme, ktorý sa staráš o ľalie, kŕmiš a obliekaš ľudí... - násilne vyzlečený zo šiat, nevďačníkmi napájaný žlčou. Ako oheň pália Vykupiteľa rany bičovania, horúčka a hanba. To za hriechy nečistoty a nezdržanlivosti, ktoré tak veľmi ponižujú dôstojnosť človeka. Nepoškvrnený Boží baránok, to my by sme mali stáť na tvojom mieste, zmiluj sa nad nami, milosrdný Ježišu. Ty si vyzlečený zo šiat preto, aby sme my boli odetí šatom milosti a milosrdenstva, nevinnosti a lásky. Prikry naše telá a srdcia zdržanlivosťou a skromnosťou v myšlienkach, túžbach, slovách a v celom našom správaní. Pre teba nič nie je nemožné, dôverujeme ti, Ježišu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

XI. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ruky plné dobroty, ktoré lámali chlieb, túlili deti, požehnávali, teraz sú rozpäté na kríži a pribité klincami. Nohy, ktoré sa namáhali a hľadali hriešnikov, teraz trhajú hrubé klince. Toto je odmena za lásku, dobrotu, milosrdenstvo. Milosrdný Ježišu, viem, že každý ťažký hriech znova ťa križuje v srdci človeka. Toľkokrát sme to urobili myšlienkou, slovom a skutkom. Ježišu, zachráň nás od bezcitnej nevďačnosti voči tebe a zachráňnás od ťažkého hriechu. Nech budú ukrižované naše náruživosti, ale nie ty, milosrdný Ježišu. Dôverujeme moci tvojej milosti a milosrdenstva, lebo ty nechceš smrť hriešnika, ale aby žil s tebou naveky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

XII. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Padni na kolená! Boh - Človek dokonáva na Golgote. Zomiera na kríži uprostred ukrutných bolestí, siahajúcich až na dno Jeho duše a volá: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46). Nebeský Otec ho neopustil. „Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2 Kor 5,21). Otec prijal krvavú obetu svojho Syna a svojím nekonečným milosrdenstvom zahrnul celé hriešne ľudstvo. Najdrahší Ježišu, milujeme ťa za túto nekonečnú lásku, za úplné sebazničenie pre nás a pre všetkých ľudí. Daj, aby sme zapálili svoje srdcia tvojou láskou. Kiežby svet počul hlas tvojho odpustenia a lásky! Kiežby dôveroval tvojmu nekonečnému milosrdenstvu!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

XIII. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Skončilo sa Ježišovo utrpenie. Pri pohľade na mŕtve telo Syna, znásobilo sa utrpenie jeho Matky. „Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a viďte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý…“ (Nár 1,12) Najsvätejšie telo bez kvapky krvi, celé doráňané, ruky a nohy prebité, srdce otvorené... Bolestná Matka! Slzami obmývaš Ježišove rany, ktoré zapríčinili naše hriechy. Vyprosuj nám milosrdenstvo u svojho Syna a buď našou Matkou milosrdenstva teraz a zvlášť v hodine smrti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

XIV. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Hrob - posledná stanica Ježišovho tela. Kľakáme v duchu pri otvorenom Ježišovom hrobe, ktorý je nádejou víťazstva nad smrťou a predpovedá zmŕtvychvstanie. Milosrdný Ježišu, každým úderom našich sŕdc ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil. Za každú kvapku krvi, za obetu života, za tvoje nekonečné milosrdenstvo zjavené celému ľudstvu. Obetujeme ti celé naše srdcia, svoj rozum, svoju vôľu... Vytrhni nás zo sveta a pritiahni nás k sebe, aby sme kráčali po tvojich stopách až do konca života, a tak došli do slávy zmŕtvychvstania. Mária, Matka Milosrdenstva, sprevádzaj nás k Ježišovi!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

Záverečná modlitba

Kriste, božský Väzeň lásky, skrytý v Najsvätejšej Sviatosti, ty vo všetkých kostoloch na celej zemeguli uskutočňuješ takú istú krížovú cestu. Opustený veriacimi, zabudnutý, opovrhnutý, týraný svätokrádežami. Celou dušou chceme patriť tebe. Túžime byť Cyrénčanom, Veronikou, Magdalénou, Jozefom z Arimatey, aby sme mohli pomáhať vynahrádzať za ubližovanie, aby sme ťa mohli milovať nadovšetko tu na zemi aj v nebi. Amen.

 

Na úmysel Sv. Otca: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva otcu

Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka a daj mu všetko o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen