Krížová cesta otcov

 

Úvod:

 

Bože Otče, chceme sa teraz chvíľu zastaviť a uvažovať nad utrpením Tvojho Syna. Chceme prosiť Teba, nášho nebeského Otca, o silu do nášho života. Ale chceme ťa prosiť aj za naše manželky a naše rodiny, aby sme si vždy rozumeli a s vierou riešili všetky problémy, ktoré do rodiny prichádzajú. Prosíme Ťa za naše deti, pomáhaj im, aj nám, aby sme spoločne v zodpovednosti žili pred Tebou.

 

 

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Aké smutné a nespravodlivé. Človeka bez akejkoľvek viny vydali na smrť. Odvedú ho ako Baránka na zabitie. A On to mlčky prijíma. On vie, že keby neprijal toto nespravodlivé odsúdenie, boli by odsúdení všetci, ktorých tak nekonečne miluje.

Učme sa od Ježiša skutočným čnostiam muža, učme sa s láskou prijímať aj nespravodlivosť, učme sa mlčať, aby sme neodsúdili tých, ktorých milujeme.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane, aj my otcovia máme svoje kríže. Často ich odmietame niesť. Či už je to naša vernosť a vytrvalosť v manželstve, výchova našich detí, naše postavenie v práci a spoločnosti, naša zodpovednosť, naša choroba, alebo naša nezamestnanosť.

Ty si nám ukázal, že každý má vziať svoj kríž, svoj nástroj spásy, a niesť ho až do konca – po zmŕtvychvstanie. Pomôž nám, Pane, svojím príkladom!

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane, Ty Boh, padáš pod ťarchou kríža. Od nás mužov sa očakávajú prejavy fyzickej sily a odvahy. V dnešnom modernom svete máme prejavovať svoju perfektnosť a dokonalosť. Ale Ty, Pane, nás poznáš, poznáš naše slabosti i zlyhania. Vieš, že nie sme perfektní a padáme pod ťarchou samoľúbosti, vášne, egoizmu. Vieme, že iba Ty nás môžeš urobiť takými, akými nás chceš mať – mužmi modlitby.

Pane, pomôž nám lepšie pochopiť, že v slabosti je naša sila.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Aj my otcovia máme svoje matky. Niektoré ešte žijú, iné si už Pán povolal k sebe. Ako sme sa správali k svojim matkám? Často sme ich svojim konaním zranili. Vtedy sme to nevedeli precítiť. Až teraz, keď nás zraňujú naše vlastné deti.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, nauč nás v našom vzťahu s deťmi rozumieť si čo i len pohľadom, tak ako si si Ty rozumel na tejto ceste so svojou Matkou. Mária, oroduj za nás!

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježiš nevládze. V tej chvíli mu nemal kto pomôcť, niesť ťažké bremeno. Jediný Šimon Cyrenejský, hoci nie dobrovoľne, pomáha Ježišovi niesť Jeho ťažký kríž. Pomáhať v núdzi a bolesti, znamená byť dobrým, užitočným a milosrdným človekom. Aj každý muž v určitej chvíli potrebuje nejakú tú pomoc. Ku komu sa obraciame my?

Pomôž nám, Pane, aby sme si navzájom pomáhali v každej chvíli a nevyčkávali na napomenutie.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VI. Veronika utiera Ježišovu skrvavenú tvár

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Vraj silní a nebojácni sme my muži – otcovia. Ale kde tie danosti prejavujeme? Tam, kde sme postavení, v našich rodinách? Alebo sa skrývame za pohárik a hrubé slová? Nezahanbuje nás krehké nežné žieňa v sile ducha prejaviť lásku, v nebojácnosti vykročiť a ísť napriek krížu, rímskej stráži, davu a pohŕdaniu?

Pane, daj, aby sme my otcovia, túžiaci po láske, najprv lásku žili a šírili okolo seba.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Druhý raz padá, aby druhý raz vstal aj so svojím krížom. Vedel, že musí vstať, aby sme ani my nezostali ležať v prachu svojich hriechov a neprávostí. Vstáva aj po druhý raz, aby niesol naše previnenia až do cieľa, až na Golgotu.

Pane, pomôž nám naučiť sa to od Teba!

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VIII. Pán Ježiš stretáva plačúce ženy

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Neraz aj my, otcovia, stretávame na svojich cestách plačúce ženy. Sú to najmä naše manželky a matky, ktoré sme rozplakali svojou hrubosťou, opilstvom, nevernosťou, lakomstvom, skrátka našim nezodpovedným konaním.

Pán Ježiš nám odkazuje: „Neplačte nado mnou, ale nad svojimi hriechmi!“ Využime túto dobu pôstu, otcovia, a so skutočným pokáním plačme nad svojimi hriechmi i hriechmi našich detí!

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane, Ježišu, už toľko krát sme si povedali, že svoje chyby a pády nebudeme opakovať. Ľutujeme, že sme zišli z cesty, na ktorej nás túžiš vidieť. Prosíme o odpustenie za všetky chvíle, keď sme boli zahľadení do seba a tiež za všetky chvíle, keď sme nevyužili príležitosť poslúžiť Ti.

Pane, ponúkame Ti všetku bolesť slabých chvíľ v našich životoch a prosím Ťa, zachráň nás od pádu, z ktorého by sme sa už nikdy nezdvihli.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

X. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Rímski vojaci strhli z Pána Ježiša surovo všetko, čo na sebe mal. Dnes vo svete kraľuje nahota. Je to vraj zdravé, ale najmä módne a moderné. Iný názor sa považuje za zaostalý a zastaralý.

Pomáhaj nám, Pane Ježišu, ovládať naše oči, naše zmysly. Nech Ťa aj my svojimi slabosťami a hriechmi nevyzliekame donaha. Daj nám silu zaodieť Ťa svojimi modlitbami a obetami.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Každý z nás si vie predstaviť ukrutnú bolesť, ktorú Ti spôsobili vojaci. My tú bolesť spôsobujeme hriechmi, ktorým sa ťažko odoláva. Každý náš hriech je ako klinec, ktorý sa vrýva do Tvojho tela. No Ty aj napriek tomu máš silu nám všetkým odpúšťať.

Nauč nás, Pane, aby sme boli ako Ty vzorom pre naše rodiny a okolie. Aby sme dokázali odpúšťať a vytrvalo Ťa nasledovať.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Kto stojí za touto smrťou? Rozhodnutie mužov, otcov. Bola dotknutá naša mužská ješitnosť, ctižiadosť, samovláda... Problém riešime razantne, bez ohľadu na objektívne dobro. A čo to prináša? Nepokoj a chaos. A Ty, Ježišu z kríža, na ktorý sme Ťa zavesili, v láske prosíš aj za nás: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“.

Pane, daj, aby sme nehľadali len vlastné pohodlie, ale stále kráčali v Tvojich šľapajach. Daj nám silu, aby sme aj v tých najnepríjemnejších chvíľach vedeli prosiť za tých, ktorí nám ju spôsobujú.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok.

Pane, daj aby nás pohľad na Tvoje ukrižovanie nikdy neodpudzoval a nevyrušoval. Daj, aby sme Ťa nikdy nechceli schovať a mali Ťa pred očami nielen v čase nášho utrpenia, ale aj vtedy, keď sa radujeme.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa Ti Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

My, otcovia, vyvíjame veľké úsilie, aby sme Boží hlas v sebe samých zahlušili. Živého Boha dávame do hrobu. Či tam patrí? Veď tu už boli snahy dať ho do hrobu a vraj navždy. A neuspeli.

Pane, daj nám, mužom, otcom, silu, aby sme do hrobu zabudnutia nevkladali Teba, ale svoje slabosti.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

Záver:

Bože, Otče, prosili sme Ťa, my, muži - otcovia. Uvažovali sme nad utrpením Tvojho Syna. Aj my máme svoje kríže. Každý z nás vo svojej rodine. Daj nám pevnú chlapskú vieru, nech kostoly zapĺňajú naše ženy, manželky, dcéry, ale nielen ony, nech si aj každý z nás uvedomuje, že život s Tebou je krajší. Ty buď naša sila, Ty nás posilňuj v našom živote, aby sme sa starali nielen o materiálne zabezpečenie našich rodín - hoci aj to je treba - ale aj o bohatý duchovný život. Veď keď bude naša duša živá a zdravá, bude plná Teba, Bože. Pane pomáhaj nám mužom, aby sme si vždy našli na Teba čas. Amen

 

Na úmysel sv. Otca

 

Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu....

 

Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, a daj mu všetko o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.