Krížová cesta za rodiny

Úvod:

Otče, túto krížovú cestu ti obetujeme ako prosbu o milosti potrebné pre naše rodiny. Do tvojich rúk odovzdávame všetky rodiny našej farnosti a osobitným spôsobom naše rodiny a rodiny našich blízkych.

 

 

I. Pán Ježiš prijíma rozsudok smrti

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane Ježišu, stojíš pred súdom, na mieste vyhradenom pre odsúdených, a prijímaš rozsudok smrti. Pri tomto zastavení myslíme na rodiny, ktoré prešli cez súdne siene a počuli rozsudok o rozvode. Často hľadajúc ľahšiu životnú cestu putovali na civilný súd. Krížovou cestou došli až na súd, netušiac, že potom, keď odtiaľ vyjdú, začne sa pre nich ešte ťažšia cesta.

Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby sa na tejto ceste rozvodového konania, napriek tomu, že často vedie ďaleko od teba, skôr alebo neskôr stretli všetci s tebou ako Vykupiteľom.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

II. Pán Ježiš prijíma kríž

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Vykupiteľ náš, vystieraš svoje ruky k drevu kríža. Túžime ťa prosiť o požehnanie pre šťastné rodiny, ktoré pochopili, že treba prijať kríž a niesť ho spoločne. Požehnaj všetkých, ktorí odhalili, že aj najťažší kríž treba prijať ochotne, dobrovoľne a s odvahou.

Pane, prosíme ťa, daj, aby manželia vytrvali v nesení svojho kríža v spojení s tebou až do stretnutia s tebou na prahu večnosti tak, ako to sľubovali, keď si vysluhovali sviatosť manželstva.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

III. Pán Ježiš padá pod ťarchou kríža

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane, vstávaš po prvom páde. Prosíme ťa o zvláštne požehnanie pre mladé rodiny, ktoré robia prvé kroky na ceste realizácie manželského povolania a prežívajú prvú krízu. Trápia sa, lebo im chýba byt, boria sa s neschopnosťou milovať a prijať svokrovcov, s finančnými ťažkosťami, s nedostatkom zhody svojich pováh, učia sa nasmerovať svoje kroky k tebe, Pane, i k sebe navzájom.

Pane podrž ich a pozdvihni, pomôž im, aby ich ťažkosti, ktoré prežívajú, nerozdeľovali, ale spájali.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Dobré matky sú oporou rodiny. Práve ony dokážu vo veľmi ťažkých chvíľach zachovať pokoj. Silu hľadajú jedine v Bohu, tak ako to na krížovej ceste robila tvoja Matka, Pane.

Pane, Ježišu, ďakujeme ti zvlášť za naše matky. Prosíme ťa daj, aby každá matka bola dobrou matkou.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

V. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Šimon, otec Alexandra a Rúfa... Pane Ježišu, hľadíme na teba, ako prijímaš pomoc z rúk dobrého otca Šimona, ktorý sa po práci ponáhľa k svojej rodine.

Prosíme ťa, daj, aby otcovia dokázali voviesť svoje deti do sveta dobra. Nech im otvoria oči, aby videli silu zla a jeho metódy jestvujúce vo svete. Zvlášť ti ďakujeme za našich otcov. Daj, aby každý otec bol dobrým otcom.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VI. Veronika utiera Kristovu tvár

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Musela mať dobrých a múdrych rodičov, ktorí z nej vychovali odvážnu dcéru.

Pane, obdivujeme Veroniku a prosíme ťa, aby kresťanské rodiny boli školou výchovy k múdrej odvahe. Tak veľmi dnes potrebujeme kresťanov, ktorí sú múdro odvážni. Naplň srdcia rodičov odvahou pri obrane veľkých morálnych a náboženských hodnôt. Nech oni sami aj ich deti dokážu utierať znetvorenú tvár dnešného človeka.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VII. Pán Ježiš padá druhý raz

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane Ježišu, znova padáš na zem. Prijmi naše prosby za rodiny, ktoré ležia v prachu zeme pre alkoholizmus otca alebo matky. Je to bolestný pád a je ťažké z neho povstať.

Zachráň, Pane, deti z rúk opitej matky alebo otca. Zachráň ženy z rúk opitého manžela. Zachráň rodičov z rúk opitých synov a dcér. Zachráň každého, kto v dome alkoholika trpí, hoci on sám nepije. Vo svojom milosrdenstve uzdrav tých, ktorí ležia na zemi, pretože ich zvalil démon alkoholizmu. Zachráň ich, Pane!

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

VIII. Pán Ježiš teší plačúce ženy

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

"Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi." Sú hodnoty, ktoré od chvíle, keď podľahli ničeniu, môžu byť očistené len slzami opravdivej ľútosti. K týmto hodnotám patrí materinská láska, láska manželská, láska detí k rodičom. Ak boli tieto hodnoty zničené, krása a harmónia sa nevráti bez sĺz skutočnej ľútosti.

Nauč nás, Pane, pomocou sĺz opravdivej ľútosti napraviť omyly, ktorých sme sa dopustili v našom živote.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

IX. Pán Ježiš padá tretí raz

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane, pri tvojom treťom páde ťa chceme odprosiť za stratu náboženského života v našich rodinách, za každú ľahostajnosť voči rannej a večernej modlitbe, za zanedbávanie účasti na nedeľnej svätej omši, za ľahostajnosť voči sviatosti zmierenia a svätému prijímaniu aspoň vo veľkonočnom období. Sú to znaky ťažkej anémie náboženského života, znaky pozvoľného umierania. Stačí jedna vážnejšia kríza a nebude síl prekonať ju. Dôjde k rozpadu rodiny a o povstaní z tohto pádu nebude ani reči.

Pane Ježišu, uzdrav naše rodiny z anémie náboženského života.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

X. Pánu Ježišovi strhli šaty

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Chudoba. Všetko je čoraz drahšie, zdá sa, že je čoraz ťažšie chudobnej rodine viesť život hodný človeka.

Pane, dávaš všetko, dokonca aj svoje šaty. Prosíme ťa o pochopenie veľkej pravdy, že materiálna chudoba je príležitosťou k hľadaniu duchovného bohatstva. Nech ťažká ekonomická situácia mnohých súčasných rodín im pomôže odhaliť hodnoty, ktoré nedokáže zničiť žiadna hospodárska kríza.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XI. Pán Ježiš je pribitý na kríž

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane Ježišu, pribíjajú ťa na kríž. Prijmi naše prosby za rodiny, ktorých sa dotýka utrpenie. Stáva sa, že všetci v dome sú chorí, že choroba je vážna a najbližší stoja bezradne pri lôžku bolesti. Môžeme sa stretnúť s domami, ktoré sa zmenili na nemocnicu.

Nauč nás, Pane, hodnotiť utrpenie mierou tvojho kríža. Tvojím krížom musíme merať hĺbku, šírku a dĺžku tajomstva utrpenia. Ak to urobíme, odhalíme, že sú to rozmery nie utrpenia, ale skutočnej lásky. Daj silu prijať utrpenie, ktoré sa dotýka našich rodín.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane, tvoja Matka stála vedľa kríža, a do konca bola s tebou. Spolu ste prežívali ťažký moment rozlúčky. Možno, keď videla, ako veľmi už hodiny trpíš, prosila nebeského Otca, aby ukončil tieto muky.

Pri zastavení tvojej smrti ťa prosíme o zrelosť pri rozlúčke s našimi blízkymi, o schopnosť pomáhať im v duchu evanjelia prekročiť prah smrti. Smrť v rodine je slávnostnou chvíľou, v ktorej jeden z jej členov prechádza do Otcovho domu. Pane, daj nám všetkým milosť dobrej smrti a pomôž nám hľadieť na smrť ako na hodinu milosti.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XIII. Ježišovo telo je zložené do rúk Matky

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Matka plače nad telesnými pozostatkami svojho dieťaťa. Pozorujeme slzy jej bolesti, ale aj hrdosť matky na postoj Syna, ktorý dokonale vyplnil Otcovu vôľu, ktorý miloval všetkých až do konca.

Pane Ježišu, pozorujúc tvoju bolestnú Matku, myslíme na tie matky a otcov, ktorí vo svojom živote stáli nad telesnými pozostatkami svojho dieťaťa, ktoré zabili vlastným rozhodnutím. Daj, aby z ich očí tiekli slzy bolesti a utrpenia. To oni nedovolili dieťaťu urobiť nič dobrého, neumožnili mu vyplniť tvoju vôľu na zemi. Odpusť, Pane, hriechy rodičov, ktorí krvou vlastných detí poškvrnili svoje srdce.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

XIV. Ježišovo telo je pochované

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Nejde tu o rodinné hroby, nejde o to, aby sme sa stretli so svojimi blízkymi truhla pri truhle. Ide o rodinné zmŕtvychvstanie. Nejde o vence, kvety a sviečky, ale o modlitby a obety, o tie hodnoty, ktoré rozhodujú o podiele na slávnom zmŕtvychvstaní Vykupiteľa.

Pane, ty si vstal z hrobu, prosíme ťa, daj, aby nikto z členov našich rodín nebol raz vylúčený zo slávneho zmŕtvychvstania. Dovoľ nám v rodinnom kruhu stretnúť sa v dome tvojho Otca.

 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

Záver:

Pane, Ty Si otcom každej rodiny na Zemi. Ty si otcom všetkých ľudí. Daj, skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom Tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len Ty si opravdivá Láska a Život. Daj, aby Tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život po všetky veky vekov.
Amen.

 

 

Na úmysel Sv. Otca

 

Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu....

 

Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, a daj mu všetko o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.