Litánie k sv. Jozefovi

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás

Svätý Jozef, oroduj za nás

Preslávny potomok Dávidov, oroduj za nás

Svetlo patriarchov, oroduj za nás

Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás

Šľachetný strážca Panny, oroduj za nás

Pestún Božieho Syna, oroduj za nás

Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za nás

Hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás

Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás

Jozef najčistejší, oroduj za nás

Jozef najmúdrejší, oroduj za nás

Jozef najmocnejší, oroduj za nás

Jozef najposlušnejší, oroduj za nás

Jozef najvernejší, oroduj za nás

Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás

Milovník chudoby, oroduj za nás

Príklad robotníkov, oroduj za nás

Ozdoba domáceho života, oroduj za nás

Ochranca panien, oroduj za nás

Opora rodín, oroduj za nás

Útecha ubiedených, oroduj za nás

Nádej chorých, oroduj za nás

Patrón umierajúcich, oroduj za nás

Postrach zlých duchov, oroduj za nás

Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.

R: A za správcu všetkého svojho majetku.

 

Modlime sa:

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahosla­venej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

- - - - -

Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

- - - - -

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvra­caj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva živo­ta, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.