Litánie k sv. košickým mučeníkom

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätí košickí mučeníci, Marek, Melichar a Štefan, orodujte za nás.

Svätí košickí mučeníci, vždy odovzdaní do Božej vôle,

Svätí košickí mučeníci, úplne zasvätení službe Bohu a ľuďom,

Svätí košickí mučeníci, vzývajúci sväté mená Ježiš a Mária,

Svätí košickí mučeníci, žiarivý príklad vernosti Kristovi a jeho poslaniu,

Svätí košickí mučeníci, žiarivý príklad evanjeliovej dôslednosti,

Svätí košickí mučeníci, žiarivý príklad vzájomného porozumenia,

Svätí košickí mučeníci, vynikajúci svedkovia evanjelia,

Svätí košickí mučeníci, ohlasovatelia pravdy v každej situácii,

Svätí košickí mučeníci, mužovia neprestajnej modlitby,

Svätí košickí mučeníci, ochotní zomrieť pre vieru v Krista,

Svätí košickí mučeníci, verní svojmu svedomiu,

Svätí košickí mučeníci, verní kňazi Kristovej Cirkvi,

Svätí košickí mučeníci, verní v prenasledovaní,

Svätí košickí mučeníci, obetaví v apoštolskej službe,

Svätí košickí mučeníci, trpezliví v utrpeniach tohto sveta,

Svätí košickí mučeníci, statoční vo svojej viere,

Svätí košickí mučeníci, vytrvalí vo svojej nádeji,

Svätí košickí mučeníci, horliví vo svojej láske,

Svätí košickí mučeníci, veľkodušní v službe Cirkvi,

Svätí košickí mučeníci, pracujúci pre dobro a blaho ľudí,

Svätí košickí mučeníci, skromní v každodennom živote,

Svätí košickí mučeníci, nezištní v misijnej činnosti,

Svätí košickí mučeníci, nevinné obete násilia,

Svätí košickí mučeníci, vás nič neodlúčilo do Božej lásky,

Svätí košickí mučeníci, vy ste obstáli v skúškach života,

Svätí košickí mučeníci, vy ste vynikali vrúcnou láskou k Panne Márii,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

V.: Svätí Marek, Melichar a Štefan, hrdinskí Kristovi mučeníci.

R.: Orodujte za nás, keď sa k vám s dôverou utiekame.

Modlime sa.

Láskavý Bože, ty si svätých košických mučeníkov Marka, Melichara
a Štefana vo chvíli najťažšej skúšky urobil vernými svedkami lásky Dobrého pastiera, ktorý dáva aj život za druhých; na ich príhovor urob aj z nás odvážnych apoštolov evanjelia a ohlasovateľov pravdy v každej situácii. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.