Liturgická spomienka Panny Márie Kráľovnej

je sviatok, ktorý sa v Cirkvi slávi len odnedávna, avšak jeho pôvod je prastarý. Bol ustanovený pápežom Piom XII. v roku 1954 na záver Mariánskeho roka – a spočiatku sme ho slávili 31. mája.  Pápež vtedy povedal, že Mária je Kráľovnou viac než ktorékoľvek iné stvorenie, a to kvôli povýšeniu jej duše a kvôli výnimočnosti darov, ktoré dostala od Boha. Neprestáva ľudstvu rozdávať z darov svojej lásky a horlivosti. Dnes, vďaka pokoncilovej reforme liturgického kalendára, slávime tento sviatok osem dní po slávnosti Máriinho Nanebovzatia, aby sa tak zdôraznilo úzke spojenie medzi Máriinou kráľovskou hodnosťou a oslávením jej tela i duše v kráľovstve Božieho Syna.

Mária má účasť na Božej zodpovednosti za svet a na láske Boha k svetu. O kráľovi alebo o kráľovnej máme predstavu, že je to niekto oplývajúci bohatstvom a mocou - avšak kráľovstvo Ježiša a Márie je celkom iného druhu. Spomeňme si na Pána. Výrazom jeho kraľovania je byť Kristom, plným pokory, služby, lásky - predovšetkým teda slúžiť, pomáhať a milovať. Spomeňme si, že Ježiš bol vyhlásený za kráľa na kríži - prostredníctvom nápisu, ktorý zhotovil Pilát: „Židovský kráľ“.
V okamihu ukrižovania sa ukazuje, že je kráľom, no kráľom trpiacim s nami, za nás, milujúcim nás až do krajnosti. Kráľovská hodnosť Ježiša nemá nič spoločné s bohatými a mocnými tohto sveta. On je kráľom, ktorý slúži - možno to vidieť na celom jeho živote. A to isté platí aj o Márii: je kráľovnou v službe Bohu a ľudstvu, je kráľovnou lásky, ktorá prežíva darovanie seba samej Bohu, keď vstupuje do plánu spásy človeka.

Ako Mária vykonáva túto svoju kráľovskú hodnosť v službe lásky? Tak, že bdie nad nami, svojimi deťmi: sme jej deti, ktoré sa na ňu obracajú v modlitbe, aby jej ďakovali, alebo ju požiadali o jej materskú ochranu a nebeskú pomoc - možno po tom, čo stratili cestu, zlomení bolesťou alebo trápením nad smutnými, strastiplnými udalosťami života. V pokoji aj v ťažkých chvíľach života sa obraciame na Máriu a utiekame sa do jej neustáleho orodovania, aby nám od Syna vyprosila všetky milosti a milosrdenstvo potrebné pre naše putovanie po cestách tohto sveta. Na toho, ktorý vládne celému svetu a má v rukách osud vesmíru, sa obraciame s dôveru prostredníctvom Panny Márie. Ona je po stáročia vzývaná ako nebeská Kráľovná: osemkrát - po modlitbe svätého ruženca - ju vzývame v litániách ako Kráľovnú - anjelov, patriarchov, prorokov, apoštolov, mučeníkov, vyznávačov, panien a všetkých svätých i rodín. Titul Kráľovná je titulom dôvery, radosti a lásky. Vieme, že tá, ktorá má v rukách osudy sveta, je dobrá, miluje nás a pomáha nám
v našich ťažkostiach.