Liturgický rok

 

Čo sa odohralo v Kristovom živote historicky, to sa v rôznych liturgických slávnostiach obnovuje tajomným, ale skutočným spôsobom v srdciach veriacich. Každý rok si pripomíname všetky udalosti z Ježišovho života od jeho príchodu až po nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého. Hlboko prežívané tajomstvá Ježišovho života počas liturgického roku majú základný význam pre náš duchovný život. Počas roka sa snažíme s vierou, nádejou a láskou prežiť celé Kristovo tajomstvo. Čerpáme z jeho lásky k nám. Počas roka sledujeme tiež ľudí, svätcov, ktorí ukázali, akými rôznymi spôsobmi možno nasledovať Ježiša Krista, realizovať lásku v každodennom živote.

V liturgickom kalendári (direktóriu) je zaznačené, aký sviatok (alebo spomienka na svätca), na ten-ktorý deň pripadá. Nachádzajú sa tam aj iné informácie potrebné pre slávenie liturgie dňa.

Udalosti Kristovho života sa historicky odohrali iba raz, a to v Palestíne pred 2000 rokmi. A týmito udalosťami, najmä svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, Ježiš Kristus uskutočnil našu spásu. Práve preto jednotlivé udalosti Kristovho života liturgia nazýva "tajomstvá spásy". Sú to spásonosné tajomstvá, a keď sa chceme spasiť, máme mať na nich účasť, prežívať ich spolu s Ježišom Kristom.


Obdobia liturgického roka:

  • Advent

Doba čakania na príchod Pána Ježiša. Začína sa Prvou adventnou nedeľou.

  • Vianoce

Je to obdobie, v ktorom slávime tajomstvo narodenia Pána Ježiša. Začína sa Narodením Pána a vrcholí slávnosťou Zjavenia Pána.

  • Pôst

Je to obdobie prípravy na Veľkú noc. V centre je utrpenie a smrť Pána Ježiša. Začína sa Popolcovou stredou a končí sa rannou omšou na Zelený štvrtok.

  • Veľký týždeň

Tvorí ho Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota a Vzkriesenie Pána Ježiša.

  • Veľkonočné trojdnie

Začína sa večernou svätou omšou na Zelený štvrtok a končí sa oslavou zmŕtvychvstania ukrižovaného Krista na Veľkonočnú nedeľu.

  • Veľkonočné obdobie

Začína sa Nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania. Trvá 50 dní. Končí sa slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

  • Cez rok

Obdobie "cez rok" trvá 33 alebo 34 týždňov. Viac si tu pripomíname pôsobenie a kázanie Pána Ježiša. V tomto období sa tiež oslavuje najviac svätých, a to spravidla v deň ich smrti, teda v deň ich narodenia pre nebo. Obdobie "cez rok" má dve časti:

  1. Začína sa od sviatku Krstu Krista Pána a trvá do Popolcovej stredy.
  2. Začína sa od pondelka po Zoslaní Ducha Svätého a končí sa týždňom po nedeli Krista Kráľa.