Mariánsky Šaštín privítal Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii

Mariánsky Šaštín privítal tradičnú Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii. Patrónku Slovenska si dnes prišlo uctiť približne 50-tisíc pútnikov z celého Slovenska. Vyvrcholením slávnosti, spojenej zo zverením sa Panne Márii, bola slávnostná svätá omša, ktorú uprostred väčšiny slovenských biskupov celebroval slovenský kardinál Jozef Tomko.

1. Jubilejný rok spojil veriacich v Šaštíne
2. Eucharistia s kard. Jozefom Tomkom
3. Zverenie Slovenska pod ochranu Panny Márie


ad 1. Úcta k Sedembolestnej u Slovákov sa začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Ľud k jej úcte staval kaplnky a chrámy. Podobne aj pri Šaštíne, blízko zámku, visel na strome obraz Sedembolestnej. Začiatok pútnictva v Šaštíne evidujú s rokom 1564. Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, vtedy dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. Angelika prosila o pomoc Sedembolestnú práve pri jej obraze. Sochu uložili k úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá tu stojí dodnes.

Číslo sedem má symbolický význam a v biblickom slova zmysle znamená plnosť. Tradícia hovorí o siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Prvou je proroctvo Simeona v chráme, keď jej oznamuje, že jej dušu prenikne meč. Druhou bolesťou je útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša, treťou je stratenie sa 12-ročného Ježiša v chráme, štvrtou je stretnutie s Ježišom na krížovej ceste, piatou bolesťou bolo ukrižovanie a smrť Ježiša, šiestou je jeho snímanie z kríža a poslednou bolesťou je Ježišov pohreb.

Výraznou mierou pútnikov tento rok spojil tematický Rok Sedembolestnej Panny Márie. Jeho centrálnym bodom bola práve dnešná slávnosť. Biskupi Slovenska tento jubilejný rok vyhlásili pri príležitosti 450. výročia od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý pápež zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie prebieha až do konca roka, jeho základným cieľom je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru.

HISTÓRIA pútnickeho miesta je::TU::

Po mesiacoch príprav a sérii rôznych aktivít sa dnes šaštínska Národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie a jej priľahlé okolie už od rána zaplnila desaťtisícmi ľudí, ktorí prišli patrónku Slovenska prosiť o milosti. Urobili tak na ranných svätých omšiach a programe v minulých dňoch. Po dožinkovej slávnosti bol prvým bodom večer nazvaný Modlitby za kňazov, ktorý viedlo spoločenstvo s rovnakým názvom. Ďalší program patril mladým, ktorí sa aktívne zúčastnili na diecéznom stretnutí mládeže Bratislavskej arcidiecézy Cliptime a Celoslovenskom mládežníckom programe 7BOLESTNÁ.

INFORMÁCIA zo 7BOLESTNEJ je::TU::

Do Šaštína pútnici prúdili z viacerých strán. Putovali nielen popri cestách, v procesiách - s krížom, ale aj autami a mimoriadnymi vlakmi. Z okolitých obcí a miest i z iných diecéz. Jedinečným spôsobom zavítali na miesto aj účastníci púte, ktorí dva dni putovali peši s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom. Na miesto dorazili po vyše 60-kilometrovom putovaní z Marianky. Originálny spôsob zvolili aj skupiny cyklistov a motorkárov. Šaštín dnes zaplavili aj rôzne mariánske zástavy, kríže, plagáty a transparenty s obrázkami, s ružencami a Pannou Máriou. Nechýbala podobizeň pápeža Františka. Niektorým nechýbali odznaky a kroje.


ad 2. Slávnostnú svätú omšu celebroval za účasti slovenských biskupov kardinál Jozef Tomko. Eucharistiu, ktorá sa začala liturgickým sprievodom, spevom piesne "Tie šaštínske zvony" a tradičnou procesiou so sochou patrónky Slovenska, koncelebrovali ďalší kňazi, apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý pútnikov privítal. Väčšinu z nich tvoril zástup mladých i starších, nechýbali zástupcovia rôznych združení, hnutí a spoločenstiev, rehoľné a kňazské spoločenstvá, ako aj viaceré osobnosti náboženského, spoločenského a verejného života.

Celonárodnou mariánskou púťou mariánski ctitelia opäť nadviazali na dlhú históriu. Slováci už oddávna prechovávali úctu a dôveru k Božej Matke Sedembolestnej. Prvé chrámy zasvätené práve Panne Márii sa začali objavovať na našom území po roku 1250, po odchode Tatárov. Približne tri desaťročia predtým vznikla vo Florencii rehoľa servítov, ktorá sa venovala úcte Sedembolestnej Panny Márie a táto úcta prenikla aj na naše územie. Z druhej polovice 16. storočia sa zachovala zmienka o približne 45 kostoloch a kaplnkách zasvätených Sedembolestnej Panne Márii. Dnes je tento počet rádovo vyšší.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko u nás tradične pripomínajú v polovici septembra. Podľa kardinála Tomka prichádzajú na toto pútnické miesto veriaci najmä preto, aby "zložili k nohám Panny Márie" svoje "osobné, rodinné i národné radosti a bolesti a odniesli si odtiaľ vnútorný pokoj a odhodlanú vieru i pevnú nádej." Zdôraznil, že "prišli prosiť o duchovnú obnovu a silu znášať ťažkosti života v duchu pokánia za osobné i celonárodné hriechy."

Kardinál Tomko v homílii načrtol utrpenie Panny Márie, ktoré prežívala pri dvoch príležitostiach - keď jej starý Simeon predpovedal v jeruzalemskom chráme bolestný meč, a potom keď spolu s Ježišom prežívala jeho utrpenie pod krížom na Golgote. "Nezabúdajme na ten meč v srdci Panny Márie! Nevpichujme ho aj my svojimi činmi. Naozaj, máme čo odprosovať za seba i za iných. Máme čo rozmýšľať, ako zariadiť náš každodenný život, čo vykonať, čo napraviť, čo vylepšiť v osobnom i verejnom živote," vyzval pútnikov emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Máloktorý národ, najmä taký malý, slabý, bez opory mocných, prežil podľa kardinála Tomka v dejinách toľko utrpenia a poroby, a pritom nezmizol z mapy sveta. "Máme čo ďakovať svojím matkám a starým matkám, ktoré si inštinktívne našli cestu k Sedembolestnej. Cez utrpenie a vieru našich matiek vstúpila ona do slovenských dejín ako podzemný prameň, ktorý udržiaval naše rodiny i národ. Tak sa Sedembolestná stala v duchovnom zmysle matkou národa s našimi matkami," zdôraznil vo svojej homílii emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

I dnes podľa kardinála Tomka všetci potrebujeme ochranu Sedembolestnej. "I dnes sa u nás na Slovensku dávajú Kristove bolestné rany. Azda si ani poriadne neuvedomujeme, že sa okolo nás vedie boj o dušu národa, o jeho mravné hodnoty. Aké názory sa nám servírujú pod rúškom pokroku, blahobytu, voľnosti a pôžitku. Nepotrebujeme už ani myslieť, ani rozhodovať, čo je dobro a čo zlo; o etiku a morálku sa nám postarajú iní cez moderné prostriedky. Pomaly si nahrádzame Boha, i jeho Desatoro a príkaz lásky inými zákonmi," upozornil desaťtisíce pútnikov zo všetkých svetových strán.

"Kam kráča naša spoločnosť a na aké cesty sa dáva naša mládež? Utišujeme si svedomie, že taký je moderný život a nič sa nedá robiť a konečne aj viaceré európske ponuky sú také lákavé pre voľnú lásku, bez riadneho manželstva, bez nejakých zábran, bez pevnej rodiny, koniec - koncov, bez Božích príkazov. Veď sme slobodní, ešte aj od Boha, od morálky, od náboženskej "záťaže". My chceme rozhodovať o živote a smrti, o manželskej vernosti, o potrate, eutanázii, korupcii, klamstve, pravde a práve, ktoré si zmeníme podľa potreby na "právo silnejšieho", alebo "bohatšieho"...

PLNÉ ZNENIE homílie je::TU::


ad 3. Svätú omšu ukončili mariánski pútnici osobitnou modlitbou zverenia sa Panne Márii, ktorá predstavuje centrálny bod v rámci Jubilejného roka. O jeho vyhlásení rozhodli ešte minulý rok biskupi Slovenska. Nadväzuje na Rok viery a Rok svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. "Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu," uvádza modlitba, ktorú pred pútnikmi viedol kardinál Tomko. Pred jej uvedením modlitbu uviedol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

"V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho Božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti," citovali pútnici modlitbu z obrázka, ktorý dostali s obrázkom Piety.

PLNÉ ZNENIE modlitby je::TU::

Vyše 50-tisíc pútnikov, medzi ktorými boli aj prezident SR Andrej Kiska i predchodca Ivan Gašparovič, si v závere vypočulo aj pozdrav apoštolského nuncia na Slovensku. Kardinálovi Tomkovi a všetkým prítomným priniesol pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. "Želám vám milovaní bratia a sestry, aby s pomocou Božej milosti, ktorú vám vyprosuje Sedembolestná Mária, sa stále viac a viac prehlbovala vaša viera. Aby ste svoj život vždy dokázali v duchu zodpovednosti a aby ste dosiahli ten posledný cieľ, ktorým je večný život v dome nášho nebeského Otca," povedal Mons. Mario Giordana.

Na slávnosti, do ktorej prípravy sa zapojilo vyše 200 dobrovoľníkov, sa zúčastnili aj ďalší hostia. Českú biskupskú konferenciu zastupoval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Za celú slávnosť všetkým prítomným i hosťom poďakoval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Ocenil príchod pútnikov i službu organizátorov, medzi ktorých patrila najmä rehoľa saleziánov. Práve tí majú v správe šaštínsku Národnú svätyňu Baziliku Sedembolestnej Panny Márie. Pripomenul i 35. výročie biskupskej vysviacky kardinála Tomka, ktoré si pripomína práve počas dnešného dňa.

Do Šaštína už od začiatku roka, od kedy slávime Jubilejný rok, prišlo tisícky pútnikov. Svedčí o tom aj štatistika. Podľa správcu Národnej Svätyne Jána Čverčka ich od začiatku roka do konca augusta prišlo 316. Ide len o registrované púte, mnohí ďalší prichádzajú samostatne a bez registrácie. Raritou bol napríklad pútnik, ktorý išiel do Jeruzalema a zastavil sa práve v Šaštíne. Na dnešnú púť prišlo okolo 50-tisíc ľudí, kňazi rozdali približne 30-tisíc svätých prijímaní.

Dnešné slávenie pokračovala Akatistom, v bazilike ho viedol bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Popoludní vystúpila speváčka mariánskych piesní Hanka Servická. V závere jej koncertu požehnal dekan šaštínskeho dekanátu Milan Čaniga obrazy Sedembolestnej Panny Márie, ktoré si prebrali veriaci z rôznych farnosti. Po púti budú putoval v rodinách, čo predstavuje prvú msiu, ktorú začalo Spoločenstvo Rodiny Sedembolestnej v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie. Púť vyvrcholí v utorok, kedy sa na mieste stretnú seniori a chorí.