Modlitba k 21. svetovému dňu chorých

 

Všemohúci a večný Bože,
si náš základ a naša opora,
si nádejou, ktorá nás nikdy neopustí,
a láskou, ktorá sa darúva v utrpení,
v Ježišovom kríži a vzkriesení.
Nech tvoja tvár žiari všetkým chorým,
trpiacim a zomierajúcim.
Buď im milostivý.
Neustále posielaj dobrých samaritánov,
ktorí zachraňujú a liečia chorých, trpiacich a umierajúcich
a ktorí nezištne pomáhajú najslabším.
 
Svätá Mária, Matka Božia,
prichádzame dnes ku tebe a prosíme ťa:
ty poznáš bolesť bezmocných,
keď už nie je možné zabrániť súženiu.
Skrze tvoje zotrvanie pod krížom a tvoje materinské utrpenie
si sa pre nás stala Uzdravením chorých.
Vypros nám silu a odvahu
hľadieť na Ukrižovaného,
aby sme sa mu zverili a odvážne znášali svoje trápenia.
 
 
Dobrotivý Bože, Otče náš,
ďakujeme ti za mnohých príkladných svedkov,
ktorí kráčali po ceste utrpenia a ktorých si nám dal za orodovníkov.
Ďakujeme ti za svätú Annu Schäfferovú,
ktorá bola už od svojho mladého veku ťažko skúšaná
a ktorú vážna nehoda pripútala na lôžko.
Prosme ju: Svätá Anna Schäfferová,
skrze svoje úsilie o blízke priateľstvo
s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom,
si nielenže dokázala niesť svoje utrpenie,
ale tiež obetovať ho spolu s Ježišom Kristom za ostatných trpiacich,
najmä za tých, ktorí sa už vzdali nádeje.
Svojím orodovaním aj nám pomôž, aby sme, skúšaní utrpením, prijali svoj život
s dôverou hľadiac na ukrižovaného Ježiša
a aby sme kráčali po svojej ceste s istotou,
že Kristova láska je silnejšia než akékoľvek utrpenie,
zlo a smrť.
 
 
Ďakujeme ti za blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.
Vždy bol nablízku chorým
a bol odvážnym obrancom ľudského života.
Prosme ho: Blahoslavený pápež Ján Pavol II.,
vyprosuj nám silu viery a istotu,
že nebudeme zatratení,
lebo sme s naším životom a utrpením
bezbepčne v Božích rukách a v jeho Srdci. 
Povzbudzuj nás svojím príkladným zomieraním
aj v posledných hodinách nášho života.
 
 
Ďakujeme ti tiež za blahoslavenú Matku Terezu z Kalkaty,
ktorá bola skutočným anjelom 
zavrhnutých a umierajúcich v ich temnotách.
Prosme ju: Blahoslavená Matka Tereza,
dôverujúc v bezhraničnú lásku Ježiša Krista
a jeho obetu v smrti na kríži,
konala si tak, aby svetlo Kristovej lásky prežiarilo tmu utrpenia.
Vyprosuj nám dôveru a presvedčenie,
že môžeme byť sami svetlom pre ostatných trpiacich.
Daj, aby sme vyžarovali nádej
a aby sme spoznali v chorých a trpiacich
tvár nášho Pána a ochotne mu pomáhali.
 
Trojjediný Bože,
odovzdávame sa teraz do tvojich dobrotivých, otcovských rúk.
Dôverujeme tvojej bezhraničnej láske a starostlivosti
v dobrých aj v ťažkých dňoch,
v živote i smrti.
Daj, nech sa skrze naše utrpenie
obnoví naša viera a dôvera v teba,
aby celý Boží ľud zakúsil milosť vykúpenia,
teraz i naveky.
Amen.