Modlitba krstného rodiča

Nebeský Otče, ty nás v Kristovi žehnáš všetkým nebeským duchovným požehnaním. Vyvolil si si nás, aby sme boli pred tvojou tvárou svätí a neporušení v láske.Prosím ťa za brata, ktorý mi bol zverený (za sestru, ktorá mi bola zverená) pri jeho (jej) krste, aby som ho (ju) ako krstný otec (krstná matka) sprevádzal(a) svojím príkladom a modlitbou. Prosím ťa, aby skrze tvojho Ducha mocne zosilnel jeho (jej) vnútorný človek. Daj, nech Kristus skrze vieru prebýva v jeho (jej) srdci, aby zakorenený(á) a upevnený(á) v láske mohol (mohla) poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie. Nech žije dôstojne podľa povolania, ktoré sa mu (jej) dostalo. Nech rozvíja duchovné dary, ktorými ho (ju) obdaroval Kristus. Nech je verný(á) kresťanskému poslaniu, ktoré má plniť na budovanie Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Nech žije podľa pravdy a v láske všestranne vrastá do Krista.