Modlitba na Nový rok

 

Večný Bože, Stvoriteľ všetkého, s vďačným a skrúšeným srdcom sa ponáhľame k Tebe v prvý deň tohto nového roku, lebo on je novým dôkazom Tvojej dobroty, bez ktorej by sme sa boli pominuli ako včerajší deň. Daj, aby sme sa každú hodinu v tomto roku, ktorú nám pridáš k životu, stávali lepšími a dokonalejšími. Je to naša vrúcna túžba, ale Ty, Pane, Bože náš, poznáš našu krehkosť a nestálosť a vieš, že bez Tvojej milosti všetko naše namáhanie by bolo márne. Daruj nám teda v tomto roku na znak Tvojho milosrdenstva dostatok času a dobrej vôle na dokonalé pokánie. V budúcnosti nechceme svoje dni prežiť v márnostiach: nechceme viac zneužívať Tvoju dobrotu, ale vynaložíme svoj život na dosiahnutie toho cieľa, pre ktorý si nás stvoril a pre ktorý si nás už toľké roky v tomto plačúcom údolí zachovával. Len nás neprestávaj podporovať i v tomto roku. Nebeský Otče, stvor v nás čisté a ponížené srdce, ktoré Ťa nadovšetko miluje a ktoré sa vďačne odovzdáva do Tvojej svätej vôle. Vzbuď a rozmnožuj v nás ľútosť nad hriechami, ktoré sme v predošlých rokoch spáchali. Posilňuj našu vôľu, aby sme sa usilovali dosiahnuť kresťanskú dokonalosť. Učiň, Pane, aby sme sa ničoho iného väčšmi neobávali, ako uraziť Tvoju velebnosť, aby sme si nikdy nič vrúcnejšie nežiadali, ako Tvoju milosť a lásku.
Vyhas v nás, Pane, tú nezriadenú samolásku, pre ktorú sme tak často zabúdali na svoju ničomnosť, na svoju krehkosť a na nebezpečenstvo večného zatratenia. Keďže Ty si cesta, pravda a život, buď cestou našej vôle, buď pravdou našej mysle, buď životom našich duší a jediným cieľom všetkých našich žiadostí. Daj, aby naše srdcia boli oddané Tebe, boli verné viere, aby milovali dobré mravy a nenávideli hriech, aby boli naklonené čnostiam a trpezlivé v skúškach. Udeľ nám tú milosť, aby sme ochotne napomáhali dobru a dbali na blaho svojich blížnych. Nedopusť, aby sme čo len jednu hodinu tohto roku zaháľali, ale aby sme všetky svoje sily, všetky svoje schopnosti, venovali Tvojej službe, plneniu povinností svojho stavu a rozširovaniu všeobecného dobra.
Zachovaj nás, najdobrotivejší Bože, od nebezpečných chorôb, od veľkej škody, od prenasledovania zlých ľudí, od ohováračských jazykov, od veľkej chudoby a poníženia i každého nebezpečenstva. Ale ak by sa Tvojej prozreteľnosti páčilo skúšať nás týmto všetkým, daj nám hneď aj milosti, aby sme kríže, ktoré na nás dopustíš, trpezlivo znášali a uprostred všetkého utrpenia skladali svoju nádej len v sebe. Bože náš, učiň, aby sa nám od dnešného dňa všetky Tvoje prikázania stali príjemnými. Pane, daj v tomto roku, aby sa zlí stali dobrými a dobrí nech budú zo dňa na deň lepšími a tak šťastnejšími. Nech nikto márne neprosí, ale každý nech nájde, čo potrebuje: smutný útechu, bezradný radcu a slabý pomocníka. Po celý rok nech nás vedie Tvoja otcovská ruka. Daj nám k plneniu našich predsavzatí svoju milosť, bez ktorej sú márne i tie najlepšie snahy.
Aby sme toto všetko mohli dosiahnuť, ponáhľali sme sa dnes pred Tvoj oltár, kde rozdávaš svoje otcovské milosti, aby sme Ti hneď na začiatku toho nového roku predniesli svoje pokorné prosby, ktoré toľko ráz chceme vždy znova obnoviť, koľko ráz vstúpime na toto sväté miesto.
Milosrdný Bože, milostivo vyslyš všetky tieto naše prosby! A nakoniec, ak si nám od večnosti ustanovil, aby tento rok bol posledným rokom nášho pozemského putovania, dopraj nám, Pane života a smrti, aby sme často prijímali Tvoje sväté telo, a tak pripravení na cestu do večnosti, mohli pokojne umrieť, šťastne vojsť do Tvojho kráľovstva a tam Ťa mohli so všetkými svätými chváliť a velebiť na veky vekov.
Amen.