Modlitby za duchovné povolania

 

Pane Ježišu Kriste, ty si položil život za spásu ľudí a stal si sa Večným kňazom, prosíme ťa za tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.

Udeľuj im aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ od nich všetky pokušenia a posilňuj ich vo svätosti, aby ochotne a oddane poznávali teba a tak sa pripravovali na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi. Ukáž im zmysel a hodnotu povolania, aby ťa sami čoraz viac milovali a zjednocovali sa s tebou.

Zvláštnym spôsobom ti zverujeme seminaristov a rehoľníkov z našej diecézy.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

-----

 

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo, ktoré budú udržiavať živú vieru a uchovajú vďačnú spomienku na tvojho Syna Ježiša prostredníctvom ohlasovania jeho slova a vysluhovania sviatostí, ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich.

Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára, Aby sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie, sviatosti najvyššieho Kristovho daru na spásu sveta.

Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva, ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia.

Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna, a ochotne sa riadila jeho usmerneniami, starala sa o povolania do kňazskej služby a rehoľného života.

Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom, zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi, aby verne plnili svoje poslanie v službe evanjeliu.

O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Mária, Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!

 

-----

 

V rozkvete mladosti prichádzam k tebe Pane. Chcem rozhodne kráčať chodníkom, ktorý si mi ty vyznačil, aby môj život bol naplnený.

Nech ma neunaví horúčosť leta, ani mráz zimy. Nech moje kroky nezídu zo správnej cesty. Ty si môj spoločník na ceste. Budeme kráčať spoločne a spolu sa budeme deliť o chlieb priateľstva. Naučíš ma, ako sa deliť o tento chlieb s mojimi bratmi.

Posilni moju vôľu, Aby som sa vedel vzoprieť vetru nezriadenosti a vždy ťa nasledoval v pravde a radosti. Amen.

 

----

 

Mária, pokorná služobnica Najvyššieho, Syn, ktorého si zrodila, ťa urobil služobnicou ľudstva. Tvoj život bol pokornou a obetavou službou: stala si sa služobnicou Slova, keď ti anjel oznámil Boží plán spásy. Stala si sa služobnicou Syna, keď si mu darovala život a zostala si otvorená jeho tajomstvu. Stala si sa služobnicou vykúpenia, keď si odvážne stála pod krížom, bok po boku trpiacemu Služobníkovi a Baránkovi, ktorý sa obetoval z lásky k nám. V deň Turíc si sa stala služobnicou Cirkvi a svojím orodovaním ju neprestajne prebúdzaš k životu v každom veriacom aj v týchto našich ťažkých a nepokojných časoch.

K tebe, mladá dcéra Izraela, ktorá si zoči-voči povolaniu od Večného poznala zmätok mladého srdca, s dôverou hľadia mladí tretieho tisícročia. Urob ich schopnými prijať pozvanie tvojho Syna obetovať celý svoj život na Božiu slávu.

Daj, nech pochopia, že služba Bohu napĺňa srdce, že iba v službe Bohu a jeho kráľovstvu dosiahnu naplnenie toho, čo Boh pre nich naplánoval, a v nej sa ich život stane oslavným hymnom na Najsvätejšiu Trojicu.
Amen.