MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho

a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.

Ty si stvoril človeka na svoj obraz.

Stvoril si ho ako muža a ženu,

aby obidvaja v celoživotnej jednote

tela a srdca plnili svoje poslanie

a tak verne zobrazovali tvoju lásku.

Ty si v manželskom zväzku muža a ženy

naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.

S otcovskou láskou chráň dielo,

ktoré má v tebe počiatok.

Nech dobro triumfuje

nad ľudskou bezmocnosťou

a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,

ktorá neraz odmieta chrániť

a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.