Modlitby za misie

 

Modlitbové stretnutie za misie

Pápežské misijné diela, pozývajú všetkých kresťanov, aby sa v misijnom týždni, a hlavne na Misijnú nedeľu modlili za misijnú Cirkev prítomnú na všetkých kontinentoch. Preto pozývame aj kresťanov na Slovensku, aby sa pripojili k tejto celosvetovej vlne modlitieb za misie, či už v rodinách, alebo vo farnostiach, alebo v iných spoločenstvách. Je dôležité, aby sme sa v modlitbe duchovne spojili s kresťanmi v Afrike, Ázii, Amerike, Európe a Oceánii, aby tak naša spoločná modlitba podporovala úsilie tých, ktorí pokračujú v misijnom poslaní Ježiša Krista uprostred všetkých národov sveta.

Návrh priebehu stretnutia

 a)    Primeraná pieseň

 b)   Úvod. 

 Animátor:

Dnes nám Cirkev ponúka prežiť chvíle celosvetovej modlitby za misie. V spojení s našimi bratmi a sestrami v Afrike, Ázii, Amerike, Európe a Oceánii sa obraciame k Pánu Ježišovi, aby sme mu ponúkli naše modlitby a poďakovali sa mu za misijné dielo Cirkvi vo svete, ktoré začal on sám, svojím príchodom na svet.

Koncilový dekrét o misijnej činnosti hovorí, že Cirkev je misijnou od samého svojho vzniku: „Putujúca Cirkev je svojou podstatou misijná, keďže podľa rozhodnutia Boha Otca má svoj pôvod v poslaní Syna a zoslaní Ducha Svätého“ (Ad gentes, 2). Tento misijný Boží zámer vyplýva z lásky Boha Otca, ktorý posiela na svet Syna ako Spasiteľa sveta. Boh, ktorý nás stvoril z lásky  a dal nám účasť na svojom živote a jeho sláve, nás nabáda vytvárať jednu Božiu rodinu z jeho deti rozptýlených po celom svete. Pán Ježiš nás posiela do celého sveta: “Choďte teda, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.”

Modlime sa za všeobecné misijné poslanie Cirkvi, za všetkých misionárov, ktorí sa podieľajú na ohlasovaní evanjelia. Boh chce, aby ho všetci ľudia poznali a všetci, ktorí v Neho uveria, boli spasení: to je skutočne pravdivý dôvod misijnej činnosti.

Dôverujme Pánovi a obnovme svoju túžbu mať účasť na tomto Božom pláne, – získať živú vodu Ducha Svätého, ktorý uhasí smäd našich bratov a sestier. Pod vplyvom Ducha Svätého sa teraz nechajme viesť po jeho cestách.

 c)    Čas ticha, prípadne vhodnej hudby, na uvedomenie si Božej prítomnosti

 d)   Počúvanie slov evanjelia (spomína ho Sv. Otec v Posolstve k Misijnej nedeli 2012)

 Lektor:

Z evanjelia podľa Jána.

Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján2 – hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci -,  opustil Judeu a odišiel znova do Galiley.  Pritom musel prejsť cez Samáriu.  A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“  Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“  Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“  Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: „Nemám muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“  Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.  Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“  Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom:  „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“  On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: „Ešte štyri mesiace a bude žatva?’ Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

e)   Rozjímanie

Rozjímanie môžeme prežiť podľa vlastného uváženia vzhľadom na okolnosti, napr. vekové zloženie modlitbovej skupiny a pod. Môžeme uplatniť vlastnú tvorivosť a pripraviť vlastný spôsob prežitia meditácie.

1. Kreatívnejší mladí si môžu pripraviť krátku scénku príbehu z prečítaného evanjelia: rozhovor Ježiša, Samaritánky a apoštolov pri studni. Po scénke nasleduje čas na tiché rozjímanie o slovách evanjelia.

2.  Mládež môže spojiť rozjímanie s prosbami za jednotlivé kontinenty. Po každej prosbe za kontinent, tí, ktorí si to želajú, môžu na pripravený papier napísať, alebo nakresliť vnútorný zážitok modlitby. Pred koncom pozveme všetkých pozrieť si, čo je napísané/nakreslené na papieri.

3. Mladí môžu spojiť rozjímanie s prosbami za jednotlivé svetadiely. Môže sa použiť obraz evanjeliového výjavu Ježiša a Samaritánky pri studni (napr. Plagát k Misijnej nedeli 2012 z PMD, alebo iný vhodný obraz), ktorý rozdelíme na 5 častí a postupne po príhovore za každý kontinent, na viditeľnom mieste umiestňujeme postupne jednotlivé časti obrazu. Po umiestnení piatej časti plagátu necháme čas na tiché rozjímanie.

f)     Modlitebné úmysly za jednotlivé kontinenty

Modlime sa za Afriku:

Sáhel je veľká oblasť v Afrike, ktorá trpí veľkým nedostatkom vody. Ženy, muži, deti, chorí a krehkí ľudia tu zomierajú v dôsledku sucha a nedostatku základných potravín.

V Afrike tiež veľmi veľa mužov bojuje vo vojenských konfliktoch, ničí sa príroda, zvyšuje sa chudoba a bieda, rieky a jazerá sú znečistené rôznym odpadom, mnohí ľudia strácajú nádej. Studne, z ktorých Ježiš žiada vodu na pitie, sú vyschnuté.

Pane, daj nám živú vodu, ktorá uhasí smäd srdca, aby sme mali vždy dosť lásky a vedeli sa podeliť so svojimi najchudobnejších bratmi a sestrami v Afrike.

Modlime sa: Pane, vždy nám dávaj živú vodu a vyslyš naše prosby.

Modlíme sa za národy Ázie:

Pane Ježišu, modlíme sa za deti bez domova, ktorí žobrú v uliciach veľkomiest Ázie, za misionárov, za obrancov ľudských práv na Filipínach a na východnom Timore, za zneužívaných robotníkov v továrňach, ktorí dostávajú mizerné platy.

Pane Ježišu, modlíme sa za pokoj pre ľudí v Ázii, aby robotníci, ktorí stavajú domy pre bohatých, mali vlastnú strechu nad hlavou, aby roľníci a ich rodiny, ktorí napájajú polia svojim potom a slzami, nezostávali celé dni hladní, aby sa aj robotníci v textilnom priemysle mohli zaodiať dôstojným odevom, a aby tí, ktorí sa snažia o pokoj vo svete, mohli nájsť Krista, pretože On je náš pokoj. Pane, daruj všetkým týmto ľuďom Ázie pokoj a spravodlivosť.

Modlime sa: Pane, vždy nám dávaj živú vodu a vyslyš naše prosby.

Modlíme sa za Európu:

Nebeský Otče, zhliadni na náš domov, na drahú Európu, do ktorej si poslal kresťanov, aby v nej svojim životom zviditeľňovali tvoje kráľovstvo. Pozri sa na národy Európy, ktorým ohlasovali evanjelium svätí Peter a Pavol, svätí Cyril a Metód, a mnohí iní veľkí svätci a svätice.

Modlime sa, aby sa Európa vrátila k životu podľa večných a všeľudských hodnôt, k životu mravného poriadku, aby sme boli schopní prijímať s láskou ľudí prenasledovaných, trpiacich, rešpektovať pravé hodnoty a podporovať pokojné spolužitie, aby na celom kontinente zavládla spravodlivosť, sloboda a pokoj.

Modlime sa: Pane, vždy nám dávaj živú vodu a vyslyš naše prosby.

Modlíme sa za národy Oceánie:

Bože, vzdávame ti vďaky za dielo Ducha Svätého, ktorý spôsobil, že mnohé ostrovy Oceánie prijali kresťanskú vieru. Buď zvelebený za to, že si požehnával úsilie mnohých misionárov. Pomáhaj tým, ktorí majú v Cirkvi na starosti odovzdávanie viery, nádeje a lásky. Nech Kristus príde na pomoc všetkým kresťanom, aby na otázky ľudí, ktorých trápia rozličné pochybnosti, vedeli odpovedať s múdrosťou  prameniacou z Ducha Svätého.

Daj každému spoznať, že tvoje slovo je určené všetkým ľuďom, a že v tvojej prítomnosti sa nikdy nebudú cítiť ako cudzinci, ale ako deti jedného nebeského Otca. Bez ohľadu na prichádzajúce nebezpečenstvá, ktoré by mohli ohroziť spoločnosť v Oceánii, sa Cirkev môže stať miestom bratského spoločenstva a zdieľania, kde sa všetci bez predsudkov a vylučovania môžu cítiť ako bratia a sestry a nachádzať cestu, ktorá vedie k život v plnosti.

Modlíme sa najmä na návrat jednoty medzi národmi ostrovov Fidži a Samoa, ktoré postihla kríza rozdelenia a vlny násilia.

Modlime sa: Pane, vždy nám dávaj živú vodu a vyslyš naše prosby.

Modlíme sa za národy Ameriky:

Pane, modlime sa za tých, ktorým si zveril zodpovednosť za Cirkev na americkom kontinente, za misionárov, ktorých dnes povolávaš ohlasovať tvoje slovo. Modlíme sa za našich bratov a sestry, ktorí sa vzdialili od Teba. Ukáž im, že ich úsilie o vybudovanie dôstojného a spravodlivého života prispieva k záchrane sveta.

Pane Ježišu, skrze svoju matku Máriu, veď obyvateľov Ameriky k zodpovednosti, aby mohli plniť svoje povinnosti v duchu služby pre dobro všetkých v spravodlivosti a mieri.

Modlime sa: Pane, vždy nám dávaj živú vodu a vyslyš naše prosby.

g)    Môžeme pridať spontánne modlitbové úmysly

h)   Misijná modlitba

Pane Ježišu, ukáž nám cestu, podobne ako si ju ukázal Samaritánskej žene pri Jakubovej studni v Sychare. Ty nám dávaš živú vodu a napĺňaš nás Duchom Svätým, aby sme v jeho sile svedčili o tebe. V tomto misijnom týždni obnov v nás horlivosť pre misie a urob nás svedkami tvojej pravdy a lásky. Na príhovor patrónov misií, svätého Františka Xaverského a svätej Terézie Ježiškovej, príď a odhaľ nám svoju tvár, príď a zahrej naše srdcia svetlom Božieho slova. Inšpiruj nás k pomoci tým najzraniteľnejším ľuďom v misiách a učiň, aby naše misijné predsavzatia boli pevnejšie. Zver nás svojej matke Márii, aby sme mohli slúžiť poslaniu Cirkvi každý vo svojom prostredí. Prijmi naše modlitby, ktoré ti dnes prednášame, aby tvoja láska uhášala smäd všade vo svete a bola zdrojom pokoja a obnovy života. AMEN.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

i)      Otče náš… (alebo desiatok sv. ruženca: ktorý nám Ducha svätého zoslal)

j)      Požehnanie (ak je prítomný kňaz, alebo diakon)

.

Rozjímavý svätý ruženec na misijnú tému

Október je mesiacom mariánskym aj misijným. Kresťania v mnohých krajinách sveta tieto dve skutočnosti spájajú a modlia sa svätý ruženec na misijné úmysly. Aj my sa môžeme pripojiť k tejto celosvetovej modlitbe za misijné dielo Cirkvi a preto ponúkame modlitbu rozjímavého svätého ruženca na misijnú tému.

1. tajomstvo: Ježiš sa modlí v samote na vrchu

“Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám” (Mt 14, 23).

Svedectvo misionára

Rosendo Salvado (1814-1900) benediktínsky mních, misionár v Austrálii, ktorý spolu so svojimi spolubratmi ohlasoval evanjelium tamojším domorodcom a snažil sa aj o ich kultúrne a sociálne povznesenie. Založil kláštor v Novej Norcii na západe krajiny.

Na rozjímanie

Vďaka modlitbe a rozjímaniu o Božom Slove bol mních Rosendo schopný prekonať rozličné prekážky, aby ohlasoval evanjelium domorodcom v Austrálii. Aj my, napriek ťažkostiam, ktoré nám niekedy bránia žiť v bratskej láske, čerpajme silu z modlitby a Božieho Slova a neprestávajme budovať mosty milosrdenstva a dialógu.

Spolu s Rosendom Salvadom, misionárom Oceánie, prosme za národy Oceánie…

2.   tajomstvo: Ježiš povoláva Dvanástich apoštolov

“Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu” (Mt 14, 23).

Svedectvo misionára

Katarína Tekakwitha (1656-1680) je prvou kanonizovanou indiánkou v dejinách. Pochádzala z kmeňa Mohawkov, Irokézov, ktorý žil na území dnešnej Kanady. Za vieru si musela veľa vytrpieť, ale napriek tomu si zachovala vieru až do smrti. V roku 2012 ju pápež Benedikt XVI. vyhlásil za svätú.

Na rozjímanie

Čeliac krutosti a utrpeniu, Katarína zostala verná svojej voľbe žiť podľa evanjelia, obetujúc seba celú Pánovi ako obetu pre dobro všetkých, zvlášť chudobných, chorých a trpiacich. Príklad jej života nás volá vidieť okrem našich osobných záujmov a potrieb aj pravý zmysel života, ku ktorému sme povolaní: život v Bohu.

Spolu s blaženou Katarínou Tekawitha, prosme za národy Ameriky…

3.  tajomstvo: Samaritánska žena privádza svojich blížnych k Ježišovi

Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. (Jn 4, 28n).

Svedectvo misionára

Blahoslavený Pavol Manna, (1872-1952) Talian, misionár v Barme, odkiaľ sa po 12 rokoch musel vrátiť do vlasti zo zdravotných dôvodov. Vo svojom misijnom povolaní pokračoval v Taliansku tým, že nabádal kňazov a rehoľníkov pre prácu do misií. Neskôr vyvolal vlnu nadšenia pre misie a zrod mnohých misijných povolaní. V roku 1922 založil Pápežskú misijnú úniu, ktorej cieľom je oživovať misijné povolania hlavne medzi klérom a rehoľníkmi a rehoľnicami.

Na rozjímanie

Heslo Pavla Mannu – „Všetci buďme misionármi!“ – je aktuálne aj dnes o to viac, že pod vplyvom sekularizácie aj v kresťanských krajinách slabne viera. Rok viery, ktorý vyhlási pre celú Cirkev Svätý Otec Benedikt XVI. v misijnom mesiaci októbri, nám pripomína našu zodpovednosť za Cirkev a národy Európy i sveta.

Spolu s blahoslaveným Pavlom Mannom, prosme za národy Európy…

 4.    tajomstvo: Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž

Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž (Mk 15, 21).

Svedectvo misionára

Dionýz Wachira (1919-1954) z Kene, katechéta, otec štyroch detí, ktorý zaplatil životom za lásku ku Kristovi. Zavraždili ho príslušníci skupiny vzbúrencov Mao Mao, ktorá v 50-tych rokoch minulého storočia bojovala za nezávislosť Kene proti Angličanom. Mal možnosť zrieknuť sa viery v Krista, ktorú vzbúrenci považovali za symbol lojality k okupantom, ale on to odmietol.

Na rozjímanie

Katechéta Dionýz objal Kristov kríž s odvahu a necúvol pred nebezpečím. Obetoval celého seba s presvedčením, že jeho gesto sa stane najlepším spôsobom ako sa pripojiť ku Kristovej obeti za spásu sveta. Vo viere v Krista, pôvodcu života, sa aj utrpenie stáva príležitosťou zdieľať s bratmi radosť, ktorá sa vie dávať až do krajnosti.

Spolu s katechétom Dionýzom, prosme za národy Afriky…

5.   tajomstvo: Uzdravený malomocný ďakuje Ježišovi za uzdravenie

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. (Lc 17, 15-16)

Svedectvo misionára

Benedikt Xunkim (1895-1944) vyhlásený za blahoslaveného v jubilejnom roku 2000 blaženým Jánom Pavlom II., bol považovaný za prvého domorodého kňaza mučeníka z Thajska. Bol obvinený zo špionáže a kolaborácie s Francúzmi, ktorí okupovali Indočínu, bol uväznený a odsúdený na 15 rokov väzenia, počas ktorého ochorel na tuberkulózu. Zomrel vo väzení v januári 1944 v dôsledku dlhodobého mučenia a rôznych útrap.

Na rozjímanie

Benedikt sa dostal do väzenia v dôsledku politických konfliktov. Napriek utrpeniu pokračoval v ohlasovaní evanjelia aj vo väzení a povzbudzoval aj ostatných spoluväzňov. Silu viery čerpal z poznania, že všetky utrpenia tohto času nie sú ničím v porovnaní so slávou, ktorú pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Buďme vďační Bohu za dar života, v ktorom sme aj my povolaní ohlasovať túto Nádej.

Spolu s blaženým Benediktom Xunkim, prosme za národy Ázie…

Loretánske litánie…

Salve Regina…

Záverečná modlitba: Ďakujeme ti Pane Ježišu za ticho rozjímania, v ktorom sme si mohli hlbšie uvedomiť zodpovednosť svojho povolania ohlasovať tvoje Slovo vo svete. Na slávny príhovor Panny Márie, tvojej a našej Matky, ochráň nás od zla, ktoré nás zarmucuje a veď nás k radosti, ktorá nikdy nekončí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.