Nanebovzatá

 

Iste ste si všimli, že keď pozeráme cez dobre vyčistené okno, vidíme dva obrazy. Ten prvý je obraz sveta za oknom, druhý väčšinou nevnímame. Je to obraz nás samých, zrkadliaci sa na skle. Naša nebeská Matka Panna Mária je sama akoby oknom, tým najčistejším a dokonale priehľadným. Keď sa na ňu zahľadíme, môžeme na jej živote vidieť celé dejiny Cirkvi. To je pohľad na svet za oknom. Zároveň sa však na nej odzrkadľujú dejiny života každého pokrsteného človeka. To je obraz toho, kto pozerá cez okno.

Najskôr sa teda pozrime cez okno. Všetky dôležité okamihy Máriinho života sú obrazom najdôležitejších okamihov v živote všeobecnej Cirkvi a Cirkvi v malom - farského spoločenstva. Zvestovanie: Boží posol zvestuje, že sa Márii narodí Boží Syn. Toto sa deje pri krstných katechézach, keď kňaz poúča rodičov o tom, ako sa ich dieťa stane pri krste Božím dieťaťom. Narodenie: Mária v Betlehemskej jaskyni porodila Ježiša Krista. Rovnako Cirkev rodí nových členov Kristovho tela, keď vysluhuje krst. Kána Galilejská: na prosbu Márie premieňa Kristus vodu na víno. Na prosbu Cirkvi premieňa ten istý Kristus lásku muža a ženy na sviatosť manželstva. Kalvária: Mária stojí pod Kristovým krížom a má účasť na jeho vykupiteľskom diele. Pri svätej omši sa zhromažďuje Cirkev - farské spoločenstvo -, aby bola prítomná pri obete Ježiša Krista a prijímala v Eucharistii účasť na jeho vykupiteľskom diele...

Čo však s pravdou viery o Nanebovzatí? Ako sa táto pravda odráža na živote Cirkvi i farského spoločenstva? Mária vzatá do neba zomrela, a predsa nezomrela. Ukončila svoj pozemský život, aby sa mohla otvoriť pre plnosť života s Kristom. Tak je Nanebovzatie Panny Márie obrazom spovednice. Všetci do nej prichádzame, aby sme zmenili svoj predchádzajúci život, aby sme sa plnšie otvorili pre život s Kristom. Nezomierame a predsa v nej zomierame. Pozerajme teda na sviatosť zmierenia pod zorným uhlom Máriinho nanebovzatia. Nie je to iba očistenie od hriechov, ktoré je ťažké a zahanbujúce. Je to  očistenie, aby sa mohol rozšíriť priestor nášho srdca, aby sme doňho mohli prijať viac Božieho života. Takýto je teda pohľad cez okno. A čo sa v ňom zrkadlí? Je zaujímavé, že celý Máriin život, akokoľvek bohatý na veľké udalosti v dejinách ľudstva, bol iba prípravou na túto chvíľu. Jej nanebovzatie nebolo ostrým zlomom, aký sa nám vynára pri myšlienke na smrť, ale bolo plynulým vyústením jej života. Preto pápež Pius XII. takto formuloval aj pravdu viery: Po ukončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do neba. Taký má byť aj jej odraz v našom živote. Nemáme sa iba pasívne pripravovať na hodinu smrti. Podľa príkladu Máriinho života, ktorý je obrazom pre náš život, sa máme už teraz usilovať čo najplnšie žiť s Kristom. Už počas nášho pozemského života máme žiť svoj život srdcom v nebi. Nech nám sama Panna Mária vyprosuje, aby sme to tak ako ona vedeli aj uskutočniť.