Poďakovanie za rok 2022

Rok s rokom si opäť raz podávajú ruky a ponúkajú príležitosť, aby si ľudia opäť raz poďakovali za všetko, čím sa v odchádzajúcom roku vzájomne obdarovali a obohatili. Preto mi dovoľte poďakovať:

- farskej ekonomickej rade – lebo mi pomáhala spravovať a zveľaďovať farský majetok dobrou radou, pomocnou rukou a asistovala pri všetkých farských akciách;

- kostolníkom – lebo sa starali, aby boli naše kostoly krásnymi a dôstojnými miestami, ktoré nás vždy budú lákať na spoločnú modlitbu a slávenie Eucharistie;

- miništrantom – lebo s radosťou pristupovali so mnou k oltáru, aby boli blízko k najkrajšiemu príkladu pravého priateľstva;

- mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania – lebo ponúkli svoje ruky, aby v nich s úctou a pokorou prinášali najvzácnejší pokrm – Eucharistického Krista;

- kantorom, lektorom, žalmistom, spevákom a hudobníkom – lebo sa s nami delili o svoje talenty, aby nás vďaka nim ťahali bližšie k Bohu;

- ružencovým bratstvám – lebo sa vytrvalo modlili za celú farnosť, pomáhali pri všetkých farských aktivitách, adoráciách, duchovnej obnove, aj pri upratovaní fary;

- animátorom detí – lebo trpezlivo pripravovali deti na prvé sväté prijímanie a boli pri tom, keď deti zažili radostnú atmosféru farského detského tábora, modlili sa ruženec za pokoj, koledovali Dobrú novinu;

- animátorom birmovancov – lebo im pomáhali v príprave na prijatie sviatosti birmovania a spolu s nimi absolvovali aj víkendovú duchovnú obnovu, aby im ukázali, že život s Bohom nie je len o prikázaniach;

- organizátorom, dobrovoľníkom a sponzorom pri farských akciách – lebo sme sa s dobrou náladou, milým slovom a pri chutnom jedle mohli stretnúť aj mimo bohoslužieb. Ďakujem aj tým, ktorí prišli. Bez nich by to nemalo zmysel.

- farskému synodálnemu tímu – lebo sa zapojil do výzvy Svätého Otca, aby uvažoval o spoločnom kráčaní, zodpovednosti za Cirkev a hlbšom prežívaní živej viery;

- mamkám, otcom, babkám a dedkom – lebo prijali pozvanie a zapojili sa do Modlitieb matiek a Modlitieb otcov, aby s dôverou odovzdali svoje deti a vnúčatá do láskavých rúk Pána Ježiša;

- pútnikom –  lebo sa vydali na pútnické miesta, aby sa modlili, ďakovali a prosili o požehnanie pre našu farnosť, deti, mladých, manželstvá, rodiny, chorých a trpiacich;

- deťom, mladým, ženám aj mužom – lebo nás niekoľkokrát prekvapili a potešili. Dreveným aj živým betlehemom, dramatizovanou krížovou cestou, obrazmi zastavení krížovej cesty z plodov zeme...

- farskej tlačovej kancelárii – lebo sa snažila, aby sme boli prostredníctvom farského webu, facebooku a Magnifikátu slovom aj obrazom informovaní o živote farnosti a Cirkvi;

- všetkým vám – lebo ste sa modlili za nás kňazov, za našu farnosť a prispievali na jej potreby. Osobitné poďakovanie vyslovujem za všetky zbierky na obnovu kostola a oltára v Olšovanoch.

- nebeskému Otcovi – lebo ma požehnal farnosťou a farníkmi, s ktorými môžeme rásť v láske, aby sme raz v nebi uvideli toho, ktorého sme na zemi spoločne poznávali vierou. 

Váš duchovný otec