Poďakovanie za rok 2023

„Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou“, sú slová, ktorými si v pobožnosti na konci roka pripomíname a spoločne ďakujeme Bohu za všetko, čo nám v uplynulom roku požehnal. Nebeský Otec však rád používa ľudské srdcia, aby nám cez nich preukázal svoju priazeň. Preto je koniec roka príležitosťou poďakovať sa okrem neho aj srdciam, ktoré počas roka slúžili celému farskému spoločenstvu: 

-         našim duchovným otcom za to, že nám vysluhujú sviatosti, modlia sa s nami a za nás, prihovárajú sa nám, učia nás, sú pri nás, keď sa radujeme, aj keď smútime, trpezlivo a s láskou sa venujú deťom, mladým, rodinám aj seniorom, aby nás ako dobrí pastieri priviedli do domu Otca;

-    farskej ekonomickej rade a kostolným radám (bývalým aj súčasným kurátorom) za ich čas, konkrétnu pomoc a dobré rady, ktorými pomáhali spravovať farský majetok a asistovali pri všetkých slávnostiach a farských akciách;

-         farskej pastoračnej rade za spoluzodpovednosť, ktorú prijali, aby svojou službou vniesli do života našej farnosti apoštolský zápal;

-         kostolníkom za starostlivosť o naše kostoly, aby boli pre nás miestami, na ktoré radi prichádzame, lebo tu sa našich sŕdc dotýka sám Boh;

-         kantorom a zboru za hudobné sprevádzanie počas bohoslužieb a pobožností, aby nám pomohli naplniť odkaz, podľa ktorého ten, kto spieva, dvakrát sa modlí;

-         lektorom a miništrantom za ich službu blízko pri oltári, aby sme aj my ostatní mohli byť čo najbližšie pri Kristovi prítomnom v Božom slove a Eucharistii;

-         spoločenstvám – ružencovým bratstvám, Modlitbám matiek, Modlitbám otcov, Združeniu Zázračnej medaily za všetky ich modlitby a prosby, aby nás nebeský Otec požehnával, pomáhal nám a ochraňoval nás;  

-         rodičom za zodpovedný prístup k výchove detí, ktoré im zveril Boh, aby im ukázali a odovzdali životný štýl naozajstného kresťana;

-         deťom za účasť na stretkách a sv. omšiach, koledovanie Dobrej noviny, modlitbu krížovej cesty a ruženca, za farský tábor, aby aj nám pripomenuli, že sme všetci Božie deti;

-         animátorom za ich mladícke nadšenie a zápal, ktorými asistovali pri všetkých aktivitách s deťmi, aby pomohli prebudiť v nich túžbu po živote s Kristom;  

-         dobrovoľníkom za ruky a srdcia ochotné poslúžiť pri všetkých farských akciách, aby sme mali príležitosť na stretnutie aj mimo bohoslužieb; pri brigádach na fare i pri kostoloch, aby ich pomohli udržiavať a zveľadiť;

-         pútnikom za obetovanie vlastného pohodlia, aby na pútnických miestach na Slovensku i v zahraničí načerpali duchovnú posilu a získané milosti priniesli aj do nášho spoločenstva;   

-         všetkým vám za aj ten najmenší prejav spolupatričnosti, za každé milé slovo a úsmev, za vaše milodary, ktoré ste obetovali pri zbierkach, za všetky vaše modlitby, povzbudenia a obety, ktorými sme sa navzájom posilňovali vo viere;  

-    a nakoniec ešte raz tomu najláskavejšiemu Srdcu - nebeskému Otcovi - za jeho prítomnosť v našom spoločenstve, cez ktorú nám pomáha rásť vo vzájomnej láske, aby sme vytvárali živé farské spoločenstvo tu na zemi a mohli sa raz všetci stretnúť na Farskom dni aj v nebi. Amen