Poďakovanie

Prelom rokov je vždy príležitosťou na zastavenie sa. Čas, v ktorom s očakávaním upierame svoje pohľady na rok, ktorý príde a prajeme si navzájom len to najlepšie. Rovnako dôležité je však obzrieť sa späť, zhodnotiť a predovšetkým poďakovať. Za pol roka, ktorý som strávil s vami, som spoznal mnoho ľudí s ochotnými rukami aj srdcom. Dovoľte mi preto, aby som im aj touto cestou vyjadril poďakovanie:

- ďakujem vám všetkým, že ste s pokojom a pokorou prijali rozhodnutie otca arcibiskupa a privítali ma vo farnosti; 

- ďakujem členom farskej ekonomickej rady, ktorí sú moji najbližší spolupracovníci pri správe farského majetku;

- ďakujem kostolníkom, že obetujú svoj čas a s láskou sa starajú o naše kostoly, aby boli dôstojnými miestami na slávenie bohoslužieb;

- ďakujem miništrantom, že mi pri oltári asistujú, aby mohli byť blízko ku Kristovi v Eucharistii;

- ďakujem kantorom, lektorom a žalmistom, že používajú talenty, ktoré dostali od nebeského Otca tým najkrajším spôsobom – na oslavu Boha;

- ďakujem animátorom, ktorí obetujú svoj čas deťom, lebo vedia, že sú nádejou pre naše farské spoločenstvo;

- ďakujem členom ružencových bratstiev, ktorí sú vždy ochotní a pripravení pomôcť pri všetkých aktivitách vo farnosti;

- ďakujem mužom, ktorí strávili množstvo času na fare, aby pomohli pri prácach, ktoré ešte stále prebiehajú na jej rekonštrukcii a pri úprave farského dvora;

- ďakujem ženám, ktoré vytrvalo upratovali po stavbároch, aby ma zbavili nekonečného prachu :);

- ďakujem za všetky vaše modlitby, obety, podporu, pomoc a trpezlivosť a uisťujem vás, že vás všetkých mám vo svojom srdci.

Váš duchovný otec