Posvätný ruženec

je jednou z foriem udomácnenia sa Krista v našich rodinách. Je malou evanjelizáciou rodiny s veľkými dôsledkami. Pomôže vniesť svetlo evanjelia do rytmu každodenného života rodiny. Bolo by dobre, keby sa každá kresťanská rodina denne sa modlievala ruženec spoločne (aspoň jeden desiatok).

Ruženec je vynikajúcou formou spoločnej rodinnej modlitby. Touto modlitbou si rodina deň čo deň živo pripomína, ale zároveň aj vyznáva najhlavnejšie tajomstvá našej viery.

Pri modlitbe ruženca sa jednoduchou formou v rodine ohlasuje Ježišovo evanjelium. Takto je ruženec a jeho tajomstvá výdatnou výživou viery pre rodinu. Nie je to len recitovanie modlitby, ale aj stretnutie s Božím slovom o Ježišovi a jeho matke. Predpokladom je, aby sme sa ruženec modlievali rozjímavým spôsobom. Tajomstvo, ktoré si v modlitbe ruženca oživujeme, treba aj stráviť, prerozmýšľať. S tajomstvom Kristovho života, vyjadreným
v jednotlivých desiatkoch, je to asi tak ako s chlebom. Z chleba sa rodina nenaje tak, že sa naň pozerá, ale vtedy, keď ho požije, požuje a strávi.

Podobne je to aj s tajomstvom ruženca. Nestačí ho len spomenúť, vysloviť, či počúvať, ale ho treba zažiť a o ňom uvažovať. Pri rozjímaní o tajomstvách ruženca môže rodina očami viery hľadieť Kristovi do tváre a inšpirovať sa k obetavej láske a k nezištnej vzájomnej službe. Pri modlitbe ruženca spolu
s Máriou spomíname na Ježiša a na tajomstvá jeho života. Spolu s ňou sa vžívame do udalostí, ktoré znamenajú našu spásu.

Ruženec v rodine je akoby prvým malým katechizmom, pomocou ktorého deti spoznávajú Ježiša Krista a jeho životopis. Pravdaže, múdri rodičia, najmä menším deťom, keď sa idú modliť ruženec, o tajomstve porozprávajú.

Ruženec v rodine je akoby každodenným večerným filmom, v ktorom sa pred očami rodiny oživuje príbeh Nazaretskej rodiny a jej členov. Keď ho rodina znova a znova „pozerá“, vydáva sa vždy akoby na exkurziu do Nazaretu, aby sa učila z neho žiť.

Ruženec je pre rodinu vždy akoby lekciou kresťanského života.

Ruženec v rodine je kľúčom, ktorým si rodina otvorí všetky dvere od pokladnice Božích darov. Je žalmom, piesňou vďaky, chórom rodiny, zborovou recitáciou na oslavu Boha.