Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána

 

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen.

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.

I s duchom tvojím.

Z Panny–Matky sa zrodil Pán,                        On nepohrdol jasľami,
ktorého anjel zvestoval,                                pokorne leží na sene;
a v lone matky skrytý Ján                             o trošku mlieka prosí ten,
radosťou nad ním zaplesal.                           čo živí všetko stvorenie.

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša (2, 1-12):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

(Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor ...)

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.

5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Otče náš, ktorý si na nebesiach...

Dajme si znak pokoja.

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(Otec - matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:)

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

(Na horné veraje dvier kriedou napíšeme: 20 C + M + B 13 - to znamená: Christus mansionem benedicat - Kristus nech požehná náš príbytok)

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu:

Zdravas Mária .... ; Pod tvoju ochranu sa utiekame ...

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen.