Pravý misionár

Kristova misia na tomto svete bola dôkazom lásky samého Boha. Ježiš mal na sebe ukázať, ako bezhranične, bláznivo a sebazničujúco, sebadarujúco miluje každého jedného Boh. Cez Kristove slová, ale hlavne cez jeho skutky, mala žiariť na všetkých ľudí láska Boha Otca. Pod vplyvom tejto lásky sa mal každý človek slobodne rozhodnúť – vrátiť sa späť k Bohu z cesty zatratenia, alebo sa už navždy od Boha slobodne odvrátiť a napriek jeho dôkazu lásky sa naveky ponoriť do nekonečne hustnúcej tmy.

Kristova misia stále pokračuje. V nás... Presne tak, ako Boh Otec poslal Krista, tak aj Kristus už dve tisícročia posiela nás, aby sme ako On, aj my svojimi slovami, ale hlavne skutkami podávali dennodenne svedectvo o Kristovej láske k nám, ktorá v snahe pritiahnuť nás k sebe, presvedčiť nás o svojej láske, šla až na kríž a vzala na seba všetko zatratenie, ktoré sme my mali vytrpieť za svoje hriechy... Pre všetkých, ktorých v živote kedykoľvek stretneme, by sme mali byť svedectvom o tom, že už nik nemusí trpieť večne za svoje hriechy, ak uverí, že Ježiš to už za neho urobil na kríži – ak príde v tejto viere za Kristom a v žiali a ľútosti odovzdá svoju nemohúcnosť hriechov do Ježišových rúk a poprosí Ho o očistenie.

Len vtedy sme pravými misionármi, ak dovolíme prežarovať cez svoje slová a skutky teplo a svetlo Otcovej lásky, ktorá neustále vyžaruje z Krista – jeho slov i skutkov. Len vtedy sme skutočnými misionármi, ak sme zjednotení s Kristom – ak sa mu v jeho živote a poslaní podobáme – ak čo najvernejšie svojimi slovami a skutkami každú minútu svojho života ladíme so slovami a skutkami samého Krista, ktorý stále dennodenne kráča ulicami našich miest a hľadá tých, ktorí by šli tam, kam by šiel on, ktorí by rozprávali to, čo by rozprával on, ktorí by urobili presne to, čo by v danej situácii urobil on. Veď on sám povedal: „Aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17,23)

Sme poslaní, aby sme svetu zvestovali úžasné a nádherné posolstvo o bezhraničnej láske Otca, ktorý každého jedného osobne tak miloval, že poslal svojho Syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí – v tom tkvie podstata našej misie – misie každého veriaceho človeka.

Ak je náš život plný slov a skutkov, z ktorých vonkoncom necítiť takéto poslanie, nie sme pravými misionármi a náš život stráca zmysel. Zastavme sa, veď aj kvôli nám prišiel, aj kvôli nám zomrel a vstal zmŕtvych, aby sme mali večný život... Veď aj my sme poslaní Otcom.