Putovanie za sv. Cyrilom a Metodom

Pri príležitosti slávenia 1150. výročia príchodu vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda na územie našich predkov naša farnosť zorganizovala v dňoch 23.5. až 26.5.2013 púť farnosti, aby sme mohli spoločne kráčať na miesta, kde sv. Cyril a Metod pôsobili. Tu sa im poďakovať, že našich predkov vyviedli z temnosti pohanstva a priviedli ich k pravej viere v Ježiša Krista. Pokorne ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou začlenil náš národ do svojej Cirkvi.

Svätý Cyril a svätý Metod orodujte u Boha za slovenský národ a vyprosujte nám silu, aby sme vždy statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili.

Naše počty doplnili aj pútnici z farnosti Vyšná Myšľa a Haniska. Všetci spoločne odchádzame 23.5. vo štvrtok ráno o 6.00 hod. spred farského kostola v Ruskove. Prvá naša zastávka je mesto pod Zoborom Nitra. Je najstarším mestom na Slovensku. Prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828. S jej menom sú spojené počiatky slovenských dejín. Na mieste kde naši vierozvestci slávili Eucharistiu v reči ľudu, aj my začíname našu púť slávením sv. omše v biskupskej katedrále sv. Emerána, ktorá je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku. Nasleduje dchod do Trnavy. Krátka prehliadka "slovenského Ríma": námestie sv. Mikuláša s Dómom sv. Mikuláša. V kaplnke baziliky zastavenie pred milostivým obrazom Panny Márie, ktorý slzil po vpáde Turkov na naše územie v roku 1663.

Ďalšou našou zastávkou je Šaštín - návšteva Národnej svätyne, baziliky Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska. Našej nebeskej matke sme tu odovzdali naše kríže aj trápenia a poprosili ju o pomoc a ochranu.

Zo Šaštína sme sa vydali na jedno z najvýznamnejších pútnických  miest na Morave - na Velehrad. Tu sa nachádzalo sídlo arcibiskupa Metoda a bolo aj hlavným strediskom Veľkej Moravy. Prehliadka miestnej Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda. Poslednou zastávkou prvého dňa je Svätý Hostýn - večera, ubytovanie, nocľah.

Druhý deň 24.5. sme na najnavštevovanejšom mieste Čiech. Pripomíname si cyrilo-metodskú tradíciu a zázraky, ktoré vykonala Panna Mária na ochranu svojich verných proti Turkom a nepriateľom cirkvi. Po sv. omši sme v svätohostýnskom areáli vykonali pobožnosť krížovej cesty na znak toho, že celý náš život je putovaním za Kristom pod ochranou Panny Márie. Za obedom po krátkej prestávke odchádzame do Olomouca a na Svätý Kopeček. V Olomouci sme boli účastní „noci kostolov“. Navštívili sme katedrálu sv. Václava a kaplnku sv. Anny. Na Svätom Kopčeku okrem obhliadky chrámu sme si pripomenuli aj históriu tohto pútnického miesta až po návštevu Sv. Otca. Vo večerných hodinách návrat na miesto nášho ubytovania - Svätý Hostýn.

Tretí deň ráno odchádzame do Viedne. Na pútnickom mieste Kahlenberg, kde sa rozhodovalo o osude kresťanskej  Európy v kostole sv. Jozefa slávime sv. omšu. Po jej slávení sme sa presunuli do centra mesta, prezreli skvosty architektúry a kráčali po stopách svätcov. Odchod z Viedne na Slnečné jazerá v Senici. Ubytovanie, večerné spoločné stretnutie, kde sme si zaspievali, porozprávali, zabavili sa a vytúžený nocľah.

26.5. nedeľa- ráno príchod do hlavného mesta Slovenska - Bratislavy. Návšteva bratislavského hradu, obhliadka hlavného námestia, presun do katedrály sv. Martina, kde spolu s miestnymi veriacimi slávime sv. omšu. Naša radosť bola o to väčšia, že práve v tejto katedrále bol náš pán farár Blažej Tomko pred 33 rokmi vysvätený na diakona. Poobede prehliadka Devína.

Posledné miesto našej púte je lurdská jaskyňa, ktorá vznikla v r. 1892 v blízkosti kostola Panny Márie Snežnej na kalvárii v Bratislave. Našu radosť a mariánsku úctu sme prejavili spevom. Pri modlitbe v tichosti sme jej predniesli naše prosby a vďaky za ich vypočutie. Naplnení radosťou a pokojom sa vo večerných hodinách vraciame domov.   

Ďakujeme našim kňazom pánu farárovi Blažejovi Tomkovi a kaplánovi Petrovi Nemcovi, že nás touto púťou sprevádzali a slúžili nám každý deň sv. omšu.

Naše poďakovanie patri aj sestričkám z rehole Svätého kríža pôsobiacich v Haniske, ktoré nás pri slávení sv. omší sprevádzali spevom.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým pútnikom!