Sedembolestná

 

Úcta Bolestnej Matky Ježiša Krista sa opiera o Simeonovo proroctvo v Lukášovom evanjeliu (Lk 2,35) a vyvinula sa v stredoveku. Od 13. stor. ju šírila rehoľa  Služobníkov Panny Márie.

Koncom stredoveku vznikol známy hymnus Stála Matka bolestivá (Stabat Mater), ktorý spracovali viacerí básnici a hudobníci. Roku 1727 pápež Benedikt XIII. schválil úctu Sedembolestnej Panny Márie a ustanovil jej sviatok. Roku 1814 pápež Pius VII. na znak vďačnosti za šťastlivý návrat z Napoleonovho zajatia zvýšil liturgický stupeň sviatku a jeho slávenie rozšíril na celú Cirkev.

Na Slovensku mala úcta Sedembolestnej Panny Márie dávnu tradíciu. Jej počiatky siahajú až do polovice 16. storočia. Stredobodom tejto úcty sa stal šaštínsky chrám Panny Márie, ktorý bol vybudovaný v 2. tretine 18. stor. Jeho predchodcom bol starší votívny kostolík. V roku 1924 prevzali šaštínsky chrám spolu s priľahlým kláštorom saleziánski rehoľníci a urobili z neho významné pútnické miesto. Šaštínska bazilika Sedembolestnej sa stala národnou svätyňou.

V apríli 1927 na žiadosť slovenských biskupov Posvätná kongregácia obradov v Ríme dokumentom Celebra apud Slovacam gentem odobrila úctu Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku a dovolila pripájať k loretánskym litániám osobitnú invokáciu s modlitbou z omše sviatku Sedembolestnej.

Úcta Sedembolestnej Panny Márie je živá aj medzi Slovákmi v zahraničí. Slovenské strediská (napr. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme) a kostoly majú na význačných miestach obraz alebo sochu Sedembolestnej. Zahraniční Slováci sa postarali aj o pekný mozaikový obraz patrónky Slovenska v nádvorí nazaretskej baziliky Zvestovania Panny Márie.

Slovenský národ si osobitným spôsobom uctieva trpiacu Matku Pána Ježiša preto, lebo sám zakúsil vo svojich dejinách veľa utrpenia. Vyjadruje to i v omšovej prefácii sviatku Sedembolestnej, kde o bolestnej Matke hovorí:

“Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna. Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú Matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, v ktorej si ju už (svätý Otče) oslávil pri svojom Synovi Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.”