Spojenie pápeža Františka s národnou púťou k patrónke Slovenska

Mariánsky Šaštín privítal 15. septembra 2014 tradičnú Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii. Patrónku Slovenska si prišlo uctiť približne 50-tisíc pútnikov z celého Slovenska. Vyvrcholením slávnosti, spojenej zo zverením sa Panne Márii, bola slávnostná svätá omša, ktorú uprostred väčšiny slovenských biskupov celebroval slovenský kardinál Jozef Tomko. Spoločenstvo pútnikov si v závere vypočulo aj pozdrav apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordana. Všetkým prítomným priniesol pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Pozdrav prinášame ho v plnom znení:

-----------------------------------------------------------------

Pri príležitosti národnej púte do tejto mariánskej svätyne, s radosťou vám prinášam pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého otca Františka a pozývam vás k modlitbe zaňho i za jeho úrad apoštola Petra, aby poslanie, ktoré mu Kristus zveril, vykonával v duchu viery, pre dobro všetkých ľudí.

Tento pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého otca má v tomto roku špecifický význam, pretože sú situované do slávenia vyvrcholenia Roka Sedembolestnej Panny Márie, ktorý vaši biskupi vyhlásili pri príležitosti dvoch výročí spájaných s týmto pútnickým miestom, a síce 450. výročia od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.

Svätý Otec František sa s nami dnes duchovne spája a svojou modlitbou sprevádza pastierov tejto Cirkvi, zasvätené osoby, veriacich laikov i všetkých obyvateľov Slovenska a každému od Boha vyprosuje bohatstvo jeho milostí a darov.

Milovaní bratia a sestry, vaša prítomnosť na tomto mieste, pri nohách Matky Sedembolestne, je veľavravná. Vyjadruje totiž vaše úprimnú vieru v účinnú pomoc a materskú ochranu tej, ktorú si vaši predkovia vybrali za svoju patrónku i patrónku vášho národa. Táto ich voľba sa určite opierala o to, že v nej videli veľkú pomocnicu pre svoj život a s dôverou sa k nej obracali vo svojich duchovných i materiálnych potrebách

Podobne aj vy v tom istom duchu viery, akého mali vaši predkovie, sa často obracajte k Sedembolestnej Panne Márii prosiac ju o príhovor vo vašich potrebách pred trónom svojho Syna a nášho Pána, Ježiša Krista.

Toto robte dnes i stále. Aj pre vás sa totiž ona túži stať pomocnicou, ktorá vám v dnešných neľahkých časoch dokáže pomôcť, dokáže ochrániť každého z vás, vaše rodiny i celú vašu spoločnosť.

Želám vám, milovaní bratia a sestry, aby s pomocou Božej milosti, ktorú vám Sedembolestná Panna Mária vyprosuje, sa stále viac a viac prehlbovala vaša viera a aby ste svoj život dokázali vždy prežívať v duchu zodpovednosti, majúc pred očami ten posledný cieľ, ktorým je večný život v dome nášho nebeského Otca. Amen.