Štedrá večera - rodinná liturgia

 

Štedrá večera

(rodinná liturgia)

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Otec alebo matka:

Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.

Mária, Ty si matkou narodeného Božieho Syna. Chceme Ťa celá naša rodina pozdraviť:

Zdravas Mária ...

EVANJELIUM

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: Lk 2, 1-14

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho jednorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelom pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

PIESEŇ: Tichá noc

PROSBY A POĎAKOVANIA (môže sa zapojiť každý člen rodiny)

Pane, v dnešnú noc Tvojho narodenia Ťa prosíme:

Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme vytvárali jednu ľudskú rodinu spojenú s tebou.

Prosíme Ťa, vyslyš nás.

Za nás všetkých ... (možno vymenovať), aby si nás všetkých v novom roku požehnal a ochraňoval.

Prosíme Ťa, vyslyš nás.

Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli útechu v Tebe.

Prosíme Ťa, vyslyš nás. (môžu nasledovať vlastné prosby)

A ďakujeme Ti:

Za prežitý rok, že si nás prevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej Štedrej večeri spolu.

Ďakujeme Ti, Pane.

Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer obdarujeme a za to, že najväčším darom pre nás si Ty.

Ďakujeme Ti, Pane.

Za Svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi nástupcami.

Ďakujeme Ti, Pane. (môžu nasledovať vlastné vďaky)

Modlitba Pána: Otče náš ...

POŽEHNANIE JEDLA A VINŠ

Teraz požehnaj, Otče, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu. Prosíme Ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.

Vinšujem Vám tieto radostné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša, aby sa Ježiš vo vás duchovne narodil svojou väčšou láskou, dobrotou a pokojom.

(všetci si môžu vzájomne podať ruky a povinšovať)