Svätého Otca Františka v Nitre zastúpi slovinský kardinál Franc Rodé

Svätý Otec vymenoval za svojho osobitného vyslanca pre tohtoročné vyvrcholenie cyrilo-metodských osláv na Slovensku, ktoré sa uskutoční 5. júla v Nitre. Františka bude zastupovať slovinský kardinál Franc Rodé, C. M., emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

"Svätý Otec František sa nemôže osobne zúčastniť na slávení jubilea 1 150. výročia príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie, a preto poslal svojho vyslanca, pápežského legáta, ktorý bude reprezentovať a sprítomňovať osobu Svätého Otca na našom slávení," hovorí pre TK KBS Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Na Slovensku a aj v iných krajinách sú prítomní apoštolskí nunciovia, ktorí reprezentujú Svätého Otca, to zostáva nedotknuté, ale vyslanie apoštolského legáta práve z dôvodu osobitného výročia má zdôrazniť jednotu Cirkvi, uviedol arcibiskup Zvolenský.

"Otec kardinál Rodé pochádza zo Slovinska, jeho pôvod mu veľmi uľahčuje priblížiť sa spôsobu rozmýšľania a prežívanie viery na Slovensku. Pokladám rozhodnutie Svätého Otca ustanoviť práve jeho za legáta za veľmi pozorné a láskavé. Je známe, že otec kardinál Rodé už v minulosti navštívil Slovensko, čo tiež napomáha jeho poslanie," zdôrazňuje metropolita Zvolenský.

Kardinál Franc Rodé, C. M. sa narodil 23. septembra 1934 v Jarše, Ľubľana (Slovinsko). Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1960 pre Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul (vincentíni), keď absolvoval štúdium teológie. Kardinál Rodé spočiatku slúžil vo farnosti, potom začal vyučovať na Teologickej fakulte v Ľubľane. Jeho postoje ku vzťahom medzi cirkvou a štátom, jeho presvedčenie, že školský systém musí rešpektovať kresťanské hodnoty a jeho odpor voči komunistickému režimu viedli k tomu, že bol pod neustálym dohľadom tajnej polície. Počas týchto rokov pravidelne publikoval články v katolíckych časopisoch.

V roku 1981 bol menovaný za podsekretára a neskoršie za sekretára Sekretariátu Svätej stolice pre neveriacich. Po zániku tohto dikastéria sa stal kardinál Rodé sekretárom Pápežskej rady pre kultúru. Piateho marca 1997 bol menovaný za metropolitu arcibiskupa Ľubľany a stal sa predsedom Biskupskej konferencie Slovinska. Biskupskú vysviacku prijal 6. apríla 1997. Jedenásteho februára 2004 bol menovaný za prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Emeritným prefektom tejto kongregácie sa stal 4. januára 2011. Benedikt XVI. ho na konzistóriu 24. marca 2006 kreoval a menoval za kardinála, s titulárnym kostolom sv. Františka Xaverského v Garbatelle. Je členom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Kongregácie pre biskupov a Kongregácie pre evanjelizáciu národov.