Svätých vierozvestcov oslávili stovky ľudí v Bazilike sv. Klimenta v Ríme

Stovky zástupcov slovanských národov sa vo štvrtok večer v Bazilike svätého Klementa v Ríme zišli osláviť spomienku vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Svätú omšu v chráme, pod ktorým sa nachádza hrob svätého Cyrila, celebroval kardinál Jozef Tomko, spolu s pražským emeritným arcibiskupom kardinálom Miloslavom Vlkom, sekretárom Kongregácie pre východné Cirkvi arcibiskupom Cyrilom Vasiľom a bratislavským eparchom vladykom Petrom Rusnákom.

Kardinál Tomko v homílii predstavil historické, náboženské i kultúrne pozadie misie Solúnskych bratov medzi Slovanskými národmi a zdôraznil význam ich apoštolskej práce, pre ktorú si ich dodnes vážia veriaci po celom svete. Kardinál pripomenul, že za pôsobenia sv. Metoda bola na dnešnom území Slovenska, konkrétne v Nitre, založená prvá diecéza v strednej Európe (r. 880). Práca sv. Cyrila a Metoda však podľa kardinála priniesla svoje ovocie aj v Čechách a na Morave, takisto v Macedónsku a Bulharsku, v Slovinsku a Chorvátsku. Bývalý prefekt Kongregácie pre Evanjelizáciu národov pokračoval, že úcta k týmto svätcom sa postupne rozšírila do ďalekých končín, o čom svedčia ich pamätníky v Moskve alebo v Mukačeve, ale aj v Austrálii či Spojených Štátoch Amerických, kde je im zasvätých množstvo kostolov. Existujú tiež rehoľné spoločenstvá, ktoré prebrali ich odkaz a vydávajú svedectvo o viere, ktorú túto svätci hlásali. Kardinál Tomko pripomenul, že pre význam ich misijnej činnosti boli sv. Cyril a Metod vyhlásení bl. Jánom Pavlom II. za Spolupatrónov Európy. Veriacich prítomných na slávnosti kardinál na záver homílie vyzval, aby sa im - podľa vzoru svätých Cyrila a Metoda - život viery a jej hlásanie stali opravdivou vášňou.

Na slávnosti boli prítomní aj rektori slovanských kolégií v Ríme, čelní predstavitelia Pápežských univerzít i veľvyslanci slovanských národov pri Svätej stolici a Talianskej republike. Za Slovensko sa sa na slávnosti zúčastnili veľvyslanci Jozef Dravecký a Mária Krásnohorská, ako aj poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Tradičnú slávnosť tento rok, pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, organizovalo Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, na čele s rektorom Mons. Vladimírom Stahovcom a vicerektorom Marekom Haratimom. Liturgiu spevom doprevádzali členovia Scholy Cantorum Kňazského seminára sv. Karla Boromejského v Košiciach, ktorí prišli do Ríma vedení rektorom Františkom Katriňákom. Značnú časť veriacich prítomných na slávnosti tvorili účastníci púte, ktorú pri tejto príležitosti do Ríma zorganizovali Fórum Kresťanských inštitúcií, Rada pre laické a apoštolské hnutia a Matica Slovenská.

Po svätej omši za spevu litánií ku všetkým svätým sa celé zhromaždenie premiestnilo do podzemia baziliky uctiť si hrob, kde bol sv. Cyril pochovaný v roku 869. Pri veľkej pamätnej doske, ktorú na tomto mieste v roku 1952 umiestnili vďaka iniciatíve amerických Slovákov, si veriaci vypočuli čítanie z encykliky Leva XIII Grande Munus: jej prostredníctvom tento pápež už v roku 1880 ustanovil slávenie sviatku sv. Cyrila a Metoda pre Cirkev na celom svete. Po skončení liturgického slávenia v átriu baziliky sv. Klementa nasledovalo tradičné agapé, ktoré pripravili sestry sv. Vincenta de Paul, Satmárky, spolu so zamestnancami a študentami Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.