Sviatosti – Birmovanie

sviatosť kresťanskej dospelosti

 

Ježiš prisľúbil apoštolom Ducha Svätého. Na desiaty deň po jeho nanebovstúpení sa prísľub vyplnil. Na túto udalosť si spomíname aj v súčasnosti na Turíce. Odvtedy túto moc sprostredkovávali pokrsteným apoštoli a dnes nástupcovia apoštolov biskupi, vkladaním rúk na pokrstených.

 

BIRMOVANIE

Slovo „birmovanie“ pochádza podobne ako „konfirmácia“ z latinského slova confirmatio a znamená posilnenie.

Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, čoskoro sa ku vkladaniu rúk pridalo pomazanie voňavým olejom (krizmou). Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, to znamená „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos - Pomazaný).

Pomazanie má v biblickej a antickej symbolike mnoho významov:

 • olej je znakom hojnosti a radosti
 • očisťuje (natieranie pred kúpeľom a po ňom)
 • robí pružným (natieranie atlétov a zápasníkov)
 • je znakom uzdravenia, lebo hojí rany
 • spôsobuje, že človek vyžaruje krásu, zdravie a silu

Definícia: Birmovanie je

 • sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila
 • sviatosť, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, mazanie a modlitbu, napĺňa Duchom Svätýmvnútornému posilneniu a odvážnemu vyznaniu viery.

Matéria – viditeľným znakom tejto sviatosti je krizmácia. Pod tým rozumieme položenie ruky biskupa na hlavu birmovanca a pomazanie krizmou na čele.

Krizma – je olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok. Olivový olej (predstavuje čistotu svedomia) a balzam(naznačuje vôňu dobrého života).

Mazanie olejom – krizmou je prastarý symbol a znamená posilnenie, očistenie, splnomocnenie, silu a moc. Svoj pôvod má v Biblii – mazanie kráľov.

Vkladanie rúk biskupa – znamená privlastnenie, požehnanie. Od 13.stor. je známy dotyk na líce, ktorý je prevzatý z pasovania na rytiera.

Forma – sú slová sprevádzajúce krizmáciu „(Meno), prijmi znak daru Ducha Svätého.

Každý kresťan, zvlášť pobirmovaný, musí svoje kresťanstvo osvedčiť vo svete svojím životom z viery a bojovať proti všetkým neduhom tohoto sveta a cítiť za tento posilnený život osobnú zodpovednosť!!!

Účinky – birmovanie prináša

 • vzrast a prehĺbenie krstnej milosti
 • rozmnoženie posväcujúcej milosti
 • zveľadenie darov Ducha svätého (muroraposinaba)
 • osobitnú silu k obrane viery
 • vtláča nezmazateľný znak do duše

Vysluhovateľriadny (biskup) a mimoriadny (kňaz so splnomocnením biskupa)

Kto ju môže prijať? (sv. birmovania)

 • musí byť pokrstený, ale nepobirmovaný
 • musí byť v stave milosti, vhodne poučený a schopný obnoviť krstné sľuby
 • schopnosť užívania rozumu (rozumové rozlišovanie)

 

Dary Ducha Svätého

drosť, rozum, rada, poznanie, sila, božnosť, zeň Božia MU-RO-RA-SI-PO-NA-BA

Múdrosť – aby sme spoznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána Boha, jediné a najvyššie Dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.

Rozum – aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.

Rada – aby sme v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.

Sila – aby sme všetky pokušenia premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.

Poznanie – aby sme všetky veci používali na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.

Nábožnosť – aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i detskou oddanosťou sa vinuli k Pánu Bohu a k nebeským veciam.

Bázeň pred Bohom -  aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu sa chránili všetkého, čo by urazilo jeho božskú velebu.

 

Ovocie Ducha Svätého

Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť

Prvé tri usmerňujú náš vzťah k Bohu, ďalšie štyri náš vzťah k blížnym a posledné dva sa vzťahujú na samého človeka.

Láska – nás najužšie spája s Bohom a je vrcholom kresťanskej dokonalosti.

Radosť – trvalá radosť „ktorú nám nik nevezme“.

Pokoj – pokoj duše, Boží pokoj ktorý svet nemôže dať.

Zhovievavosť – robí nás milými, príťažlivými, trpezlivými voči slabostiam blížnym.

Láskavosť – robí nás jemnými a zdvorilými.

Dobrota – nás tiahne konať dobro blížnym, pomáhať im v telesných a duchovných ťažkostiach.

Vernosť – stávame sa spoľahlivými vo svojich sľuboch a povinnostiach.

Miernosť – nás robí pohotovými zachovať slušnosť a mieru vo všetkom.

Zdržanlivosť – ktorí v nás nezriadené túžby a žiadosti a pomáha nám zachovať si čistotu srdca.

 

Pre birmovancov zvlášť platí upozornenie v Liste Hebrejom: „Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili Božie slovo a sily budúceho veku, a potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. (5,4-6)

 

Otázky:

1.Čo je birmovanie a ako sa vysluhuje?

2.Ktoré sú účinky sviatosti birmovania?

3.Kto ju môže prijať a prečo iba raz v živote?

4.Aký symbolický význam má pomazanie olejom?

5.Vysvetli pojem „krizmácia“.

6.Čo symbolizuje v krizme balzam a olivový olej?

7.Kto je riadnym vysluhovateľom birmovania a prečo?

8.Aké dary dostávame skrze birmovanie? Stručne ich vysvetli.