Sviatosti – Kňazstvo, Manželstvo

sviatosti službe spoločenstvu

 

Posledné dve sviatosti – posvätný stav a manželstvo, sú zamerané na spásu iných. Prispievajú k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. V týchto sviatostiach môžu prijať osobitné svätenie tí, čo už boli posvätení krstom a birmovaním pre všeobecné kňazstvo všetkých veriacich.

 

KŇAZSTVO

Kňaz je človek ako každý z nás. A predsa, keď sa stáva kňazom už nepatrí sebe ani určitej skupine ľudí. Je to človek, ktorý je váženou osobou, no zároveň osobou najviac posudzovanou. Každý má na kňaza svoje nároky a predstavy o ňom. Svätý don Bosco hovoril: „Akých si kňazov vymodlíte, takých budete mať.“

Definícia: je to sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladania rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad.

Matériaje vkladanie rúk biskupa na prijímateľa svätenia. Vkladanie rúk sa musí uskutočniť skrze fyzický dotyk rúk na hlavu ordinanda (prijímateľa svätenia).

Príklad z biblie: Jozue bol vkladaním rúk Mojžiša poverený doviesť Izraelitov do Kanaánu.

Forma – je v slovách, ktoré bližšie určujú vkladanie rúk biskupa.

Tri svätenia: diakonát, kňazstvo, episkopát (biskupská vysviacka)

Kňazi môžu vykonávať svoje poslanie iba v závislosti od biskupa a v spoločenstve s ním. Sľub poslušnosti, ktorý skladajú biskupovi pri vysviacke a biskupov bozk pokoja na konci liturgie vysviacky znamenajú, že biskup ich pokladá za svojich spolupracovníkov, za svojich synov, svojich bratov a svojich priateľov a že oni sú mu zaviazaní úctou a poslušnosťou.

Účinky posvätnej vysviacky

  • rozmnožuje posväcujúcu milosť, udeľuje sviatostný charakter, udeľuje sviatostnú moc – (diakon – moc posluhovať biskupovi a kňazovi pri slávení Eucharistie), (kňaz – konsekračnú moc premieňať Eucharistiu a absolučnú moc odpúšťať hriechy), (biskup – moc ordinovať svätiť)

Vysluhovateľ – už od starokresťanskej tradície právo a moc vysluhovať všetky tri svätenia patrí biskupovi.

Prijímateľplatne môže sviatosť kňazstva prijať jedine pokrstený muž.

Dovolene prijíma kňazstvo len ten:

  • kto je pokrstený a prijal sv. birmovania
  • diakon od 23.roku života, kňaz od 25.roku života

Kňaz má byť vzorom cnosti a mravných zásad, viery, pokory pri napĺňaní evanjeliových rád.

Poslušnosťvnútorná dispozícia nehľadať svoju vlastnú vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho poslal. Poslušnosť má byť apoštolská alebo hierarchická. Podriadenosť však neponižuje.

Čistota (celibát)dokonalá zdržanlivosť pre nebeské kráľovstvo. Oddanie sa Ježišovi a Cirkvi s nerozdeleným srdcom.

Chudoba podriaďovanie všetkých dobier Najvyššiemu dobru – Bohu a jeho kráľovstvu. Má sa zriekať zbytočných vecí.

Úlohy a právomoci jednotlivých stupňov kňazstva

Diakon– krstí, číta pri bohoslužbe evanjelium, prednáša homíliu, rozdáva Eucharistiu, posluhuje pri slávení Eucharistie, sobáši, pochováva, predsedá rôznym pobožnostiam, vysluhuje sväteniny, venuje sa rôznym charitatívnym službám.

Nemôže !!!– spovedať, slúžiť sv. omšu, premieňať Eucharistiu, birmovať, pomazanie chorých

Kňaz– vykonáva všetko to, čo diakon plus navyše spovedá, pomazanie chorých, slúži sv. omšu. Birmuje len so splnomocnením.

Biskup – je obsiahnutá plnosť kňazstva, plnosť apoštolskej právomoci. Vysluhuje všetky sviatosti, sväteniny a náboženské úkony.

 

MANŽELSTVO

Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske. Manželstvo neznamená pozerať si do očí, ale hľadieť tým istým smerom.

Definícia: Manželstvo je

  • manželská zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov, na plodenie a výchovu detí. Kristus ju povýšil medzi pokrstenými na sviatosť.
  • Sviatosť, v ktorej dve osoby rôzneho pohlavia, spôsobilé pre manželstvo, vstupujú slobodne do nerozlučiteľného zväzku za účelom plodenia a výchovy potomstvavzájomného posvätenia a dostávajú milosť na plnenie povinností tohoto stavu.

Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Predstupňom sviatosti manželstva po náklonnosti a chodení partnerov je snúbenectvo.

Zásnuby je obrad, pri ktorom si mládenec a dievča navzájom sľúbia manželstvo. Je to obdobie intenzívnej prípravy a spoznávania, učenie chápať sa navzájom počúvať, prijať jeden druhého, Výber partnera nie je náhoda ani osud.

Matéria – manželská zmluva – obojstranné prehlásenie vôle snúbencov vyslúžiť si sviatosť manželstva spočíva v slovách a znakoch.

Forma – je vzájomné akceptovanie (prijatie) manželského súhlasu pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami.

Účinky sv. manželstvamanželský zväzok (zaväzuje k celoživotnému spoločenstvu muža a ženy) a sviatostná milosť (rozmnoženie posväcujúcej milosti)

Vysluhovateľ – Manželstvo je jedinou sviatosťou, kde tí, ktorí prijímajú sviatosť, navzájom si ju sami aj vysluhujú. Podstatné vlastnosti manželstva sú jednota a nerozlučnosť.

Podmienky pre platné udelenie a prijatie sv. manželstva:

  • obidvaja sú pokrstení, majú úmysel ju prijať, nemať manželskú prekážku*, zachovanie formy (pred kňazom a dvoma svedkami)

*Manželské prekážky ktoré zneplatňujú manželstvo

Podľa CIC kán. 1083-1094 (vek -  muž 16r. žena 14r., impotencia, manželský zväzok, bez dišpenzu – u nekatolíkov, kňazské svätenie, rehoľné sľuby, únos, pokrvenstvo, adopcia, atď.)

Manželstvo (katolík - nekatolík) je potrebný dišpenz (povolenie)

Od roku 1992 je občianskym zákonom zrovnoprávnený cirkevný sobáš so sobášom civilným, keď je cirkev riadne zaregistrovaná.

Otázky:

1.Ako definujeme sviatosť kňazstva?

2.Ktoré tri stupne kňazstva poznáš?

3.Ktoré sú evanjeliové rady?

4.Aké úlohy môže vykonávať diakon a aké kňaz?

5.Čo je sviatosť manželstva?

6.Kto je vysluhovateľom sv. manželstva?

7.Aké poznáš manželské prekážky?

8.Ktoré sú podstatné vlastnosti manželstva?