Sviatosti – Pokánie, Pomazanie chorých

uzdravujúce sviatosti

 

Iniciačnými sviatosťami (krstom, birmovaním a eucharistiou) človek dostáva nový život v Kristovi. Lenže tento život nosíme v „hlinených nádobách“. 2Kor 4,7 Sme vystavení utrpeniu, chorobe smrti. Tento nový život  s Bohom môže zoslabnúť, ba možno ho aj stratiť hriechom. Ježiš Kristus, ktorý ochrnutému odpustil hriechyvrátil telesné zdravie, chcel, aby jeho Cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy. To je cieľ dvoch sviatostí uzdravenia – sviatosti pokánia a pomazania chorých.

 

POKÁNIE

Podstatou zmierenia je bolestné vedomie rozporu medzi svätosťou Boha a ľudským zlyhaním, po ktorom nasleduje snaha o očistenie. Pri zmierení nejde tak ani o uzmierovanie Boha, lebo ten sa nemení, ale hlavne sa musí meniť človek, ktorý je vinník a hriešnik.

Hebr. výraz Kippér má viac významov: škrtnúť, vymazať, sňať, odstrániť hriech, sňať vinu, odpustiť, spôsobiť zmierenie.

Obrazy pokánia z Biblie: kráľ Dávid, mesto Ninive, Peter, lotor na kríži, Šavol.

M.Quist: Keby nebola spoveď, museli by ju vynájsť.

C.G. Jung: Keby ľudia viac kľačali v spovednici, menej by ležali v nemocnici.

Ako ju môžeme pomenovať podľa jej obsahu?

Sviatosť obrátenia, sviatosť pokánia, sviatosť svätej spovede, sviatosť odpustenia, sviatosť zmierenia.

Definícia:Sviatosť zmierenia je

  • sviatosť, v ktorej nám Boh službou Cirkvi odpúšťa hriechy spáchané po krste
  • sviatosť, v ktorej Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriešnikovi hriechy, spáchané po krste alebo od poslednej spovede
  • sviatosť, v ktorej hriešnikovi sa odpúšťajú hriechy spáchané po krste skrze kňazské rozhrešenie, ak ich opravdivo ľutuje, úprimne vyznáva a má vôľu vykonať zadosťučinenie

Cieľ pokánia je „Nový život“. História sv. zmierenia – pozri Gerčák: Poznaj a ver: Sviatosti s.44

Pokánie pobáda hriešnika, aby sa ochotne podujal na všetko, aby mal v srdci ľútosť, v ústach vyznanie, v činoch dokonalú poníženosť.

Sviatosť zmierenia pre platné a hodné vyslúženie musí obsahovať nasledovné časti:

1.Spytovanie svedomiarozmýšľam, aké hriechy som spáchal

Najvhodnejšie texty na tento cieľ treba hľadať v Desatore a Blahoslavenstvách.

2.Ľútosť nad spáchanými hriechmi –  je to bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť.

Dokonalá ľútosť – ľutujeme preto, že sme urazili Boha. K tomu nás motivuje láska k Bohu.

Nedokonalá ľútosť – ľútosť zo strachu pred večným zatratením a trestom.

3.Predsavzatie nehrešiťje pevné rozhodnutie človeka viac nehrešiť. Predsavzatie je zahrnuté už v ľútosti, ale je dobré, keď sa aj vysloví.

4.Vyznanie hriechovtí, ktorí sa snažia vyznať všetky hriechy, predkladajú všetky Božiemu milosrdenstvu. Kto zamlčuje vedome hriechy, nemôže byť mu odpustené!!!„Lebo ak sa chorý hanbí odkryť lekárovi ranu, medicína nelieči, čo nepozná.“

Pravidelná spoveď z našich všedných hriechov nám pomáha formovať svedomie a bojovať proti nezriadeným náklonnostiam.

5.Zadosťučineniesú kajúce skutky uložené kajúcnikovi pri sviatosti zmierenia na odčinenie dočasných trestov a večného trestu. Rozhrešenie odstraňuje hriech, ale neodstraňuje všetky nezriadenosti, ktoré hriech spôsobil.

Matéria – ide skôr o quasi (kvázi) matériu, pretože ju tvoria akty kajúcnika: ľútosť, vyznanie hriechov a zadosťučinenie.

Forma – slová rozhrešenia: Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou cirkvi udelí odpustenie a pokoj a ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Rozhrešenie v spojení s aktami kajúcnika spôsobuje odpustenie hriechov.

Cieľom a účinkom sviatosti zmierenia je: znovuzmierenie s Bohom, zmierenie s Cirkvou, pokoj duše, znovuoživenie zásluh. Odpustené hriechy už znova neožívajú, sú absolútne zotreté!!!

Sviatosť zmierenia ustanovil Ježiš Kristus po svojom vzkriesení, keď prišiel k apoštolom: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu zadržíte hriechy, budú mu zadržané.“

Spovedať sa máme: úplne, úprimne, zreteľne.

Vlastníkmi odpúšťajúcej moci Cirkvi vo sviatosti zmierenia sú jedine biskupi a kňazi. Spovedník je viazaný aj za cenu obetovania svojho života zachovať spovedné tajomstvo. Toto tajomstvo sa volá „sviatočná pečať“, lebo to, čo kajúcnik vyjavil kňazovi, ostáva „zapečatené“ pečaťou. Spovedník nie je pánom, ale služobníkom Božieho odpustenia.

Sviatosť zmierenia môže prijať každý pokrstený človek, ktorý po prijatí krstu alebo od poslednej spovede upadol do ťažkého alebo aj ľahkého hriechu.

Vyznanie hriechov je vonkajším prejavom ľútosti kajúcnika.

 

POMAZANIE CHORÝCH

Choroby a bolesť sú našimi nerozlučnými sprievodcami pri našom putovaní životom. Majú však zmysel v živote každého človeka. Choroba veľmi často podnecuje hľadanie Boha a návrat k nemu.

Definícia: Sviatosť pomazania chorých je

  • sviatosť, v ktorej Kristus pomáha chorému na tle i na duši, uľavuje mu v bolesti, posilňuje ho v slabosti
  • sviatosť, v ktorej sa vážne chorému veriacemu skrze mazanie olejom a modlitbu kňaza, udeľuje Božia milosť na spásu duše a často aj prirodzené zdravie tela.
  • sviatosť, ktorá pomáha duši i telu chorého človeka
  • sviatosť, ktorá udeľuje osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva stav ťažkej choroby, alebo staroby

Tak sa nás Kristus vo sviatostiach aj naďalej „dotýka“, aby nás uzdravoval.

Matériaviditeľný znak je olej, pomazanie olejom a vkladanie rúk. Pod olejom sa rozumie olivový olej posvätený biskupom na Zelený štvrtok.

Formaslová: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen. Maže sa na čelo a dlane chorého.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:

  • udelenie milosti, posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia a choroby, obnovuje dôveru a vieru v Boha, odstránenie trestov
  • odpustenie hriechov, navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse, prípravu na prechod do večného života

Vysluhovateľplatne a dovolene môže iba kňaz a biskup. Majú mať potrebnú matériu – olivový olej posvätený biskupom. V nutnom prípade môže kňaz posvätiť každý rastlinný olej.

Kto ju môže prijať?

Každý katolík má a môže ju prijať , ktorý je pre vážnu chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.

Odporúča sa pred operáciou, aj keď sa vykonáva bežne, pretože každá operácia v sebe zahŕňa určité riziko smrti.

Sviatosť pomazania chorých sa môže prijať aj hromadne, napr. pri sv. omši.

K hodnému prijatiu je potrebný stav milosti.

 

Otázky:

1.Čo je sviatosť zmierenia, kto ju založil a kedy?

2.Čo je ľútosť, predsavzatie, zadosťučinenie?

3.Aké sú účinky sviatosti zmierenia?

4.Vysvetli čo znamená spovedať sa úplne, úprimne, zreteľne.

5.Ako definujeme sviatosť pomazania chorých?

6.Aké sú účinky sviatosti pomazania chorých?

7.Kto ju môže prijať?

8.Akými slovami sa vysluhuje pomazanie chorých?