V Košiciach zorganizovali konferenciu o cyrilometodskej misii

Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach pripravilo minulý týždeň medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom "Cyrilometodská misia u Slovanov a jej prínos a význam pre dnešnú Európu". Jej cieľom bolo priniesť inšpiráciu pre riešenie problémov súčasnosti. Zdrojom tejto inšpirácie je jedinečná metodológia svätých bratov. Konferencia chcela prispieť k riešeniu problémov, ktoré dnes trápia nielen Slovensko, ale aj Európu a nielen v oblasti náboženskej, ale aj kultúrnej, politickej a sociologickej.

Ústrednou myšlienkou konferencie bolo pripomenutie si dôležitosti, ktorú v dejinách slovanských národov zohrala misia Cyrila a Metoda. "To čo ešte je potrebné, je skôr dokázať spracovať, zhodnotiť a aplikovať to, čo nám už aj tento faktografický materiál, ktorý dnes máme k dispozícii, ponúka. Takže tu otázok je veľa. Niektoré môžu byť otázkami z čírej zvedavosti a niektoré sú otázkami, ktoré skôr majú potvrdiť to, aby sme mohli lepšie pochopiť čo z tejto misie a čo z ich posolstva môžeme dnes aplikovať na náš život, na naše prostredie, na naše cirkevné, alebo politické, alebo spoločenské súvislosti," hovorí o otázkach, ktoré prednášajúci riešili, arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Košický vladyka Milan Chautur hovoril o originálnom prístupe k evanjelizácii. "Oni robili nie politickú činnosť, ale robili naozaj strohú evanjelizáciu, pretože pochopili jednu vec, že jedine toto môže človeka oslobodiť od všetkých týchto vnútorných napätí a na druhej strane jedine toto môže tento slovanský národ posunúť kdesi dopredu. Takže toto bol ich originálny prístup, ktorý nakoniec až po stáročiach dostal uznania," povedal vladyka Chautur.

Organizátor konferencie Šimon Marinčák vyjadril spokojnosť s priebehom konferencie. Zároveň zdôraznil, že cyrilometodské témy budú mať svoje pokračovanie. "Táto konferencia bude o dva týždne neskôr pokračovať na pôde Gréckokatolíckeho biskupského úradu v Bratislave pod priamym patronátom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Tam budeme pokračovať v týchto témach."