Vatikán predstavil podrobnosti o vstupe do Svätého roka milosrdenstva

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v utorok 8. decembra, Svätý Otec otvorí Svätú bránu na Vatikánskej bazilike, čím Cirkev vstúpi do slávenia Jubilejného roka milosrdenstva. Ako oznámil Svätý Otec vo svojej bule Misericordiae vultus, vydanej v Nedeľu Božieho milosrdenstva, Jubileum potrvá do 20. novembra 2016.

Vo Vatikáne sa v tejto súvislosti konala tlačová konferencia pre informovanie verejnosti. Za Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie, ktorej bola zverená príprava Jubilea, vystúpili jej predseda Mons. Rino Fisichella, ako aj sekretár a podsekretár diakastéria. Ako povedal Mons. Fisichella, od 1. decembra bude na ulici Via della Conciliazione č. 7 otvorené Centrum pre príjem pútnikov (Centro di accoglienza dei pellegrini). Je to priestor, kde možno získať informácie o celom programe Jubilea, kde sa dá registrovať na prechod Svätou bránou, vyzdvihnúť si lístky na rozličné slávenia, na ktoré sa vyžaduje mať zdarma vystavenú vstupenku, alebo vyzdvihnúť si tzv. „testimonium“ o účasti na Jubileu. Zdôraznil, že potvrdzovať účasť na Jubileu, ako aj ohľadom úseku prejdeného pešo, je kompetentná jedine Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie prostredníctvom Centra pre príjem pútnikov. Centrum bude otvorené každý deň od 7.30 do 18.30, vrátane soboty a nedele.

Ako predseda dikastéria ďalej uviedol, v priebehu Svätého roka bude každý deň pomáhať 100 dobrovoľníkov a počas veľkých udalostí Jubilea by ich počet mal dosiahnuť 800 až 1000. K dispozícii veriacim bude aj séria príručiek k jubilejnému roku v desiatich jazykoch.

Slávnostnú svätú omšu na Námestí sv. Petra v utorok 8. decembra, ktorej súčasťou bude otvorenie Svätej brány Vatikánskej baziliky, začne Svätý Otec sláviť o 9.30. Keďže na tento deň pripadá výročie záveru Druhého vatikánskeho koncilu, v úvode k slávnosti zaznejú čítania úryvkov zo štyroch koncilových konštitúcií: Dei Verbum, Lumen gentium, Sacrosanctum concilium a Gaudium et spes a dvoch úryvkov z Unitatis reditegratio o ekumenizme a Dignitatis humanae o náboženskej slobode. Počas Eucharistického slávenia bude v procesii prinesený evanjeliár pripravený osobitne pre Jubileum umelcom pátrom Markom Rupnikom SJ a vydavateľstvom San Paolo.

A ako bude prebiehať samotný akt otvorenia Svätej brány? Hovorí Mons. Fisichella:

„Ceremónia otvorenia Svätej brány, veľmi jednoduchá, bude prenášaná do celého sveta. Pápež požiada o otvorenie brány a prejde ňou. Po ňom aj kardináli, biskupi a zástupcovia kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a laikov budú prechádzať Svätou bránou postupujúc v procesii až po hrob apoštola Petra, kde sa bude konať záverečný rítus svätej omše.“

Mons. Fisichella ďalej informoval, že 8. decembra o 19.00 sa na Námestí sv. Petra uskutoční predstavenie s názvom „Fiat lux: Osvetlenie nášho spoločného domu“ (Illuminating Our Common Home). Pôjde o projekciu fotografií niektorých slávnych svetových fotografov na fasáde a kupole baziliky. Podujatie, ktoré je inšpirované encyklikou pápeža Františka Laudato si´, bude predstavovať krásu stvorenstva. Uskutoční sa aj pri príležitosti konferencie o klimatických zmenách COP21 v Paríži.

V nasledujúcu nedeľu 13. decembra budú otvorené Sväté brány vo všetkých katedrálach na svete. Ako poznamenal Mons. Fisichella, za osobitnú zmienku stoja otvorenia brán napríklad v katedrále v tureckom Istanbule, na Srí Lanke, v Burundi, na Novom Zélande, v Brazílii, Južnej Kórei, či v libanonskom Bejrúte.

V piatok 18. decembra Svätý Otec symbolicky otvorí Bránu milosrdenstva ubytovne „Don Luigi Di Liegro“ na ulici Via Marsala, patriacej rímskej Charite, kde už 25 rokov prijímajú ľudí v núdzi. Toto bude prvým z gest, ktoré chce pápež František vykonať vždy jeden piatok v mesiaci, ako výraz skutkov milosrdenstva, povedal Mons. Fisichella. Uviedol tiež, že počas celého jubilea, odo dňa otvorenia Svätej brány sa bude na Námestí sv. Petra modliť sv. ruženec pri soche sv. Petra. Viesť ho budú niektoré rímske farnosti a rehoľné inštitúty prítomné v Ríme, zasvätené osobitne Panne Márii.

Ohľadom zdravotnej starostlivosti o pútnikov, vo všetkých štyroch pápežských bazilikách v Ríme bude zabezpečená prvá pomoc. Nevidomí pútnici budú mať k dispozícii osobitnú hmatovú príručku k púti ku Svätej bráne Baziliky sv. Petra.

Ako je známe, oficiálnym zdrojom informácií o Jubileu milosrdenstva je internetová stránka www.im.va. Praktickým otázkam pútnikov ohľadom stravovania a nocľahu v Ríme bude podľa slov predsedu dikastéria venovaný portál s názvom „vatimecum“.

Na včerajšej tlačovej konferencii sa napokon hovorilo aj o iniciatíve nazvanej „Misionári Milosrdenstva“. Ako vysvetlil Mons. Fisichella, pôjde celkovo o 800 kňazov z celého sveta, ktorí boli na túto službu navrhnutí ich vlastnými biskupmi. Títo „počnúc Popolcovou stredou dostanú od Svätého Otca mandát byť kazateľmi ohlasujúcimi milosrdenstvo a spovedníkmi plnými milosrdenstva. Svätý Otec im udelí fakultu rozhrešovať hriechy rezervované Apoštolskej stolici a budú znakom Božej blízkosti a odpustenia pre všetkých.“

Mons. Fisichella zdôraznil, že Misionári Milosrdenstva sú menovaní výlučne pápežom, teda nie samotnými diecéznymi biskupmi, a každý z nich osobne dostane fakultu rozhrešovať rezervované hriechy. Tí, čo chcú pozvať misionára na nejaké slávenie, na duchovnú obnovu alebo iné podujatie, môžu sa o to uchádzať v kontakte s biskupstvom.

Svätý Otec udelil všetkým biskupom sveta právomoc dať pápežské požehnanie pri svätej omši otvorenia Svätej brány a tiež pri omši jej zatvorenia na záver Jubilejného roka.