Vedení svetlom hviezdy

Scenéria troch kráľov s darmi je neodmysliteľnou súčasťou vianočnej výzdoby našich chrámov, domácností i vianočných pozdravov nielen pre atmosféru lásky, ľudskosti a dojatia, ktorú v tejto udalosti cítime, ale predovšetkým pre posolstvo a vnútorný obsah, ktorý nám ponúka. Evanjelista Matúš prináša tento príbeh troch učencov z Orientu, ktorí vedení svetlom hviezdy prichádzajú do Betlehema pokloniť sa novonarodenému Kráľovi (Mt 2, 1-12). Príbeh fascinujúci milióny ľudí stal sa predlohou pre nejedno výtvarné, no i slovné stvárnenie tejto udalosti. Tento príbeh je totiž príbehom mnohých ľudí hľadajúcich Boha a zmysel života... Je teda aj naším príbehom.

V tú posvätnú noc, keď sa narodil Ježiš, klaňali sa mu anjeli, predstavitelia duchovného sveta, poklonu mu vzdali aj zvieratá, ako predstavitelia prírody, prišli i pastieri - zastupujúci jednoduchých ľudí a nakoniec aj mudrci -predstavitelia poznania a zástupcovia pohanov.

Skôr, ako sa mudrci dostali k Ježišovi, museli prekonať dlhú a namáhavú cestu, počas ktorej sa vzdali pohodlia, boli vystavení nebezpečenstvám, ťažkostiam a únave. Hnala ich však silná túžba a vedení svetlom hviezdy dosiahli svoj cieľ.

Na pozadí ich cesty možno vidieť cestu všetkých, ktorí úprimne hľadajú pravdu, šťastie, zmysel bytia. Tak ako vtedy aj v dnes žijú ľudia - a chceme      k nim patriť i my -, ktorí nebudú váhať podstúpiť ťažkosti spojené s hľadaním a šírením pravdy a nechajú sa viesť Svetlom. Boh nám aj dnes dáva hviezdy žiariace svetlom rady a pomoci. Sú to ľudia, udalosti, znamenia, no najmä Cirkev, Pánovo tajomné telo, s pokladom Božieho slova a sviatostí. Vždy nám budú žiariť a našou úlohou je dať sa nimi ochotne viesť.

Mudrcom sa zjavila hviezda, nechali sa ňou viesť a nasledovali ju až do Betlehema...  Po odchode z Betlehema sa sami stali hviezdami pre iných. To je v podstate poslanie každého kresťana: iných viesť ku Kristovi. Na oblohe dejín zažiarili hviezdy ich života. Je tam aj tá naša “hviezda“. Ako asi svieti?

Keď traja králi vošli do domu, zaradovali sa. Každý má možnosť vojsť do domu Božieho zjavenia, do domu Božej pravdy - Cirkvi. Najmä tam môžeme nájsť Ježiša - Kráľa, ktorému sa chceme pokloniť svojím životom a odovzdať mu dary: zlato lásky, kadidlo modlitby a myrhu utrpenia. Z tohto radostného stretnutia odídeme plní Svetla, ktoré máme odovzdať iným, aby v srdciach ľudí žiaril betlehem Božej lásky.

Hľa, príbeh troch kráľov, príbeh túžby, hľadania, odhodlania, ťažkostí, nebezpe-čenstva, ale najmä lásky, radosti, šťastia, pokoja a istoty. Príbeh života, príbeh každého z nás...