Veľká noc 2012

 

„Vstal z mŕtvych. Niet ho tu, hľa miesto, kde ho uložili.“ Toto je hlavné posolstvo aj tejto Veľkej noci.

Čo sa vlastne udialo v tú noc, keď bol odvalený kameň od Ježišovho hrobu? Jednou vetou odpovieme – Ježiš vstal z mŕtvych, bol vzkriesený. Tak sa On – Spasiteľ stáva vzorom nášho vzkriesenia. On bol prvý, čo vstal k oslávenému životu. Všetci, ktorých pred jeho príchodom na zem vzkriesil on sám, vstali z mŕtvych zase s porušiteľným, smrteľným telom a museli znova zomrieť. On vstal s telom osláveným a už viac neumrie. Sv. Pavol to dosvedčuje v Prvom liste Korinťanom takto: „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.“

Aj naše vzkriesenie bude také ako Kristovo: vstaneme s osláveným telom, ktoré viac nebude podliehať smrti.

Z toho poznávame, že naša nádej a naša jediná istota je Ježiš Kristus a život podľa jeho učenia. On jediný premohol hriech, on jediný premohol smrť, on jediný dáva život, a to život bez konca, radostný, večný, v sláve nebeského Otca. Jeho zmŕtvychvstanie je zavŕšením celého jeho poslania tu na zemi, ktoré prijal od svojho Otca a verne aj splnil. Toto je najväčšia udalosť v dejinách od stvorenia sveta, toto je najväčšia udalosť – jeho narodenie, smrť a zmŕtvychvstanie. A toto si pripomíname a oslavujeme aj cez tieto veľkonočné sviatky.

S týmito myšlienkami prežívajme nielen túto Veľkú noc, ale celý svoj život. Nech naplní naše srdcia i duše úprimnou veľkonočnou radosťou živý vzkriesený Kristus, keď môžeme spievať to nádherné a radostné Aleluja - chváľme Boha!

Blažej Tomko, farár