Vyhlásenie Rady pre históriu KBS na záver cyrilometodského roka

Rada pre históriu KBS vydala na záver cyrilometodského roka vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie Rady pre históriu KBS na záver jubilejného cyrilometodského roka

1150. výročie príchodu svätých bratov Konštantína – Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa stalo na Slovensku príležitosťou zhodnotiť túto dôležitú udalosť. Celý jubilejný rok 2013 sa niesol v znamení rôznych aktivít. Konferencie, semináre, prednášky, diskusie, výstavy a umelecké výstupy sa zamerali na posolstvo byzantskej misie. Na konci jubilejného cyrilometodského roka teda môžeme bilancovať. Možno povedať, že slovenská vedecká obec i celá spoločnosť si uvedomuje náboženský a kultúrny význam byzantskej misie. Na jednej strane to poteší, no na druhej sa ukazujú rezervy. Predovšetkým je potrebné venovať sa cyrilometodskej tradícii sústavnejšie, neviazať ju iba na výročia, hľadať jej odkaz pre prítomnosť. Je potrebné väčšmi v jej duchu oživiť s ňou spojené pamätné miesta (Devín, Nitra), ale aj osobnosti, ktoré jej zasvätili svoju tvorbu (Ján Hollý, Franko V. Sasinek, Andrej Radlinský, Štefan Moyses). Táto tradícia mala a má v dejinách slovenského národa nezastupiteľné miesto. Jej evanjelizačný rozmer je dnes mimoriadne aktuálny v našej krajine, kde sa viera pod vplyvom sekularizmu stáva formálnou, málo žitou a často sa redukuje na folklór. Jej kultúrny rozmer je rovnako aktuálny, pretože spája slovenskú kultúru s kultúrou iných slovanských krajín a upozorňuje na východný a západný rozmer európskej kultúry ako celku. Nezastupiteľný je rozmer národný, pretože poukazuje na kresťanské korene národnej kultúry Slovákov, ktorých národná identita sa formovala v spojení s ich kresťanskou identitou. Cyrilometodské dedičstvo nás otvára aj ďalšiemu – ekumenickému rozmeru, pretože poukazuje na spoločný prameň viery, z ktorého dodnes čerpajú rôzne kresťanské cirkvi. Cyrilometodské jubileum je dôležitou udalosťou, ktorá nás bezprostredne pripravuje na budúci rok Sedembolestnej Panny Márie. Veď práve so svätými bratmi zo Solúna sú spojené počiatky mariánskej úcty u nás.